Coronavirus – Laatste update en veelgestelde vragen. Klik hier voor meer informatie.

"Ik wil niet dat mijn persoonlijke gegevens te achterhalen zijn als ik deze site bezoek. Ik las hier dat dat gelukkig niet kan."

Privacy en toegankelijkheid

 

Privacy; zo doen we dat bij de Wijkteams

 

Wie zijn we en wat doen we?

De Stichting Wijkteams Arnhem verwerkt bij het uitvoeren van haar werkzaamheden persoonsgegevens. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en vinden de bescherming van deze gegevens dan ook heel belangrijk. Wij willen duidelijk zijn over wat en waarom we verwerken.

 

Wij voeren in opdracht van de gemeente Arnhem taken uit (op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Wet Schulddienstverlening). Daarbij is het nodig uw persoonsgegevens te verwerken. Dit gaat vaak om uw naam, adres, geslacht, telefoonnummer en in sommige gevallen uw BSN.  Wij dragen in de verwerking van deze persoonsgegevens met de gemeente Arnhem een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarom hebben wij samen afspraken gemaakt over de verwerking van de persoonsgegevens.

 

Onze contactgegevens:

Stichting Wijkteams Arnhem Gemeente Arnhem
Zeelandsingel 40 Koningstraat 38
6845 BH Arnhem 6811 DG  Arnhem
tel: 088-2260000 tel: 0900-1809

 

 

Wat doen we niet?

Beslissingen nemen wij nooit geautomatiseerd; er is altijd een coach betrokken bij uw hulpvraag.

Wij werken vraaggestuurd en zullen altijd samen met u proberen te komen tot de beste oplossing.
Wij verwerken uw persoonsgegevens ook niet om daarmee persoonlijke aspecten van u te evalueren

om voorspellingen te kunnen doen (‘profilering’). Ook delen wij uw persoonsgegevens niet met anderen als daar geen grondslag voor is en zullen uw gegevens niet buiten Nederland worden opgeslagen.

 

 

Uw bezoek aan onze website

Bij uw bezoek aan onze website worden uw gegevens vastgelegd (o.a. ip-adres, functionele cookies). Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de technische werking van onze website te garanderen.

 

 

Europese privacywetgeving vanaf 25 mei 2018

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook voor de Stichting Wijkteams Arnhem. De verordening stelt, net als de huidige Wet bescherming persoonsgegevens, eisen aan de verwerking van persoonsgegevens. In vergelijking met de huidige wetgeving krijgen betrokkenen meer rechten en zijn veel organisaties verplicht een eigen toezichthouder te hebben (Functionaris voor Gegevensbescherming). Organisaties moeten kunnen aantonen dat zij hun gegevensverwerkingen goed georganiseerd en beveiligd hebben.

 

 

Privacybeleid

De manier waarop wij in zijn algemeenheid omgaan met uw persoonsgegevens is vastgelegd in het in 2014 vastgestelde Privacybeleid Sociaal Domein. In dit beleid zijn de uitgangspunten benoemd waarmee wij werken als het gaat om de verwerking van uw persoonsgegevens. Zorgvuldige gegevensverwerking is in het sociale domein van essentieel belang. Wij hechten er dan ook de grootst mogelijke waarde aan. Het bestuur van de Stichting heeft in het voorjaar van 2019 in een Plan Informatieveiligheid en Privacy invulling gegeven aan die zorgvuldigheid. In dit Plan is terug te lezen hoe de organisatie is ingericht, hoe wij werken ten aanzien van persoonsgegevens, welke technische maatregelen wij nemen en hoe we, als het onverhoopt niet goed gaat, omgaan met datalekken.

 

 

Register verwerkingen

Wij voeren in opdracht van de gemeente Arnhem, wettelijke taken uit waarvoor persoonsgegevens worden gebruikt. Om inzicht te geven om welke gegevens het gaat en waarvoor deze worden gebruikt, stellen wij een register van verwerkingen op. In dit register is terug te vinden voor welke activiteiten wij welke persoonsgegevens verwerken, voor welk doel wij dit doen (vaak: het bieden van zorg), met wie wij deze gegevens delen (dit gebeurt uitsluitend met gecontracteerde partijen, zorgaanbieders) en hoe lang wij de gegevens bewaren. Het register zal op termijn online te raadplegen zijn

 

 

Functionaris voor de gegevensbescherming

De Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) is de onafhankelijke toezichthouder op het privacy- en informatiebeveiligingsbeleid van de Stichting. De functionaris ziet er op toe dat de regelgeving wordt nageleefd, adviseert het bestuur van de Stichting over privacy-zaken, is de contactpersoon voor de nationale toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens) en voor inwoners als er een klacht over privacy ontstaat.

De FG is per mail bereikbaar: FG@wijkteamsarnhem.nl

 

 

Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen

De persoonsgegevens die wij verwerken, betreffen vaak gevoelige informatie. Daarom worden ze zo goed mogelijk tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking beschermd. Hiervoor worden alle passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Toch kan het gebeuren dat er iets mis gaat en er een inbreuk ontstaat in de beveiliging – bv een hack of een onbedoeld verkeerd verstuurd bericht – waardoor gegevens in verkeerde handen komen of waardoor gegevens verloren gaan. Dit heet een datalek.

 

 

Datalek

Datalekken moeten worden gemeld bij de nationale toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens), als er een risico voortvloeit voor de betrokkenen. Ook moeten de benadeelde(n) van het datalek hierover worden geïnformeerd als er een kans bestaat op ernstig nadelige gevolgen voor hen.

 

Wat doen wij als een datalek is ontdekt?

Ontdekken wij een datalek? Dan is de eerste zorg het dichten van het lek. Tegelijkertijd gaan wij zorgvuldig na welke gegevens gelekt zijn en of de betreffende persoon mogelijk gedupeerd is door het lek. Als er een reëel risico is dat de privacy van de benadeelde geschonden is, melden wij het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook informeren wij de benadeelde(n) en helpen wij om het risico op schade uit het datalek zo klein mogelijk te maken.

 

Meld een datalek

Als u zelf merkt dat u op onze website toegang heeft tot gegevens die niet voor u bestemd zijn, of zijn er bijvoorbeeld documenten met persoonsgegevens naar u verzonden die een andere persoon betreffen? Deel het datalek of zichtbare data niet met anderen en meld via uw wijkcoach zo snel mogelijk wat u heeft aangetroffen.

 

Register datalekken

Ondanks onze inzet op beveiliging en zorgvuldige omgang met gegevens kan een datalek voorkomen. Datalekken worden opgenomen in een register, zodra zij afgesloten zijn. Zaken die nog worden onderzocht (door ons of door de Autoriteit Persoonsgegevens) worden nog niet opgenomen in het register. Dit gebeurt op het moment dat het onderzoek is afgerond.

 

 

Rechten van inwoners

Wij gaan veilig en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. De gegevens die wij over u hebben, worden in ‘Mijn Plan / Ons Plan’ opgeslagen. Als u hier vragen over heeft, kunt u daarover in eerste instantie contact opnemen met uw wijkcoach. Zijn er daarna nog steeds onduidelijkheden of bent u het ergens niet mee eens, dan kunt u hieronder lezen welke rechten u heeft.
In alle gevallen geldt overigens dat u zich dient te legitimeren. Dit kan door met uw identiteitsbewijs op afspraak langs te komen. Als u jonger bent dan 16 jaar of als u onder curatele bent gesteld, kan alleen de wettelijk vertegenwoordiger een beroep doen op onderstaande rechten.

 

Recht op inzage

U kunt opvragen welke persoonsgegevens over u bekend zijn bij ons. Uw verzoek heeft uiteraard alleen betrekking op uw eigen gegevens en niet op die van een andere persoon. U ontvangt van ons, binnen 4 weken, een overzicht met:

  • de categorieën van persoonsgegevens
  • het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt
  • of en met wie wij de gegevens delen
  • de periode gedurende welke de gegevens worden opgeslagen
  • de herkomst van de gegevens.

 

In uitzonderlijke gevallen kunnen wij  u weigeren om inzage te verstrekken in uw gegevens. Dit kan alleen als daar een goede reden voor is of als dit bijvoorbeeld nodig is voor de afscherming van de gegevens van iemand anders.

 

Recht op rectificatie

Als u onjuistheden of onvolledigheden hebt gevonden in uw persoonsgegevens, kunt u ons verzoeken om uw gegevens te corrigeren of  aan te vullen door aan te geven welke correcties of aanvullingen u wenst.

 

Recht op wissen van gegevens

Als wij gegevens over u hebben en u van mening bent dat de gegevens niet van belang zijn voor het doel waarmee ze zijn verzameld, dan kunt u verzoeken om wissen van de gegevens. Wij zullen vervolgens beoordelen of wij de gegevens kunnen verwijderen, of op grond van wettelijke bepalingen of om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid moeten bewaren. U kunt geen gebruik maken van het recht van verwijdering als de gegevens op basis van wettelijke bepalingen (langer) moeten worden bewaard.

 

Recht op beperking van verwerking

Als u van mening bent dat wij meer gegevens van u hebben dan noodzakelijk, dan kunt u verzoeken de gegevens te beperken.

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Als u de gegevens die u heeft aangeleverd terug wil ontvangen, kunt u deze op dezelfde wijze terug ontvangen als u ze hebt aangeleverd.

 

Bezwaar

Als u het niet eens bent met het feit dat wij uw persoonsgegevens verwerken of de wijze waarop wij op uw verzoeken reageren, dan kunt u bezwaar maken.

 

 

Klacht indienen

Als u vindt dat wij onzorgvuldig zijn omgegaan met uw privacy of ten onrechte uw persoonsgegevens hebben verwerkt, dan kunt u per mail een klacht indienen bij de Functionaris voor Gegevensbescherming van de Stichting (mailadres: FG@wijkteamsarnhem.nl ). Wij streven ernaar uw klacht binnen 6 weken af te handelen.

Ook kunt u de nationale toezichthouder benaderen, de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag (zie de site www.autoriteitpersoonsgegevens.nl voor contactmogelijkheden).

 

Onze privacyverklaring kan op basis van nieuwe inzichten en regelgeving wijzigen.