Hoog contrast Dyslexie lettertype A A A
Zoeken

Financieel beeld

Financieel beeld

Het effect van de doorontwikkeling is ook merkbaar in de jaarrekening. Het resultaat over 2022 is €690K negatief. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan hogere kosten als gevolg van externe inhuur. Voor het begeleiden van de doorontwikkeling is een externe transitiemanager aangetrokken. Daarnaast is in 2022 gebruik gemaakt van inhuur op enkele vacatures in de nieuwe ondersteuningsstructuur, vooruitlopend op de werving van nieuwe medewerkers in vaste dienst.

Halverwege het jaar kende de gemeente een hogere indexatie toe voor het kunnen uitbetalen van de arbeidsmarkttoeslag voor de middeninkomens die vanuit de landelijke overheid is opgelegd. Ook zijn extra opbrengsten gemaakt voor diverse projecten, zoals de pilot zelf begeleiden binnen de WMO en diverse stadsbrede projecten zoals VIOS en PIT. De pilot zelf begeleiden binnen de Jeugdwet is tot 1 november 2022 gefinancierd vanuit de bestemmingsreserves. Voor alle projecten is extra personele inzet geweest.

In het kader van de doorontwikkeling zijn Teamleider-Bestuurder vertrokken. Deze posities zijn tijdelijk opgevuld met interim teamleiders tot de nieuwe teamleiders op 1 september 2022 van start zijn gegaan. Met de gemeente Arnhem zijn aanvullende afspraken gemaakt over de financiering van de pilots jeugd en begeleiding. Er zijn extra personeelsleden ingezet voor ziektevervanging, expertisebevordering en het versterken van de proceskant van de organisatie. Het vervangen van langdurig ziek personeel blijft een aandachtspunt. Voor 2023 zijn er enkele financiële maatregelen getroffen om meer coaches te kunnen vervangen.

De sterk gestegen inflatie had in 2022 met name impact op de huur- en servicekosten. Vanaf 2023 wordt ook andere dienstverlening geïndexeerd.

Het financiële tekort dekken we grotendeels uit de bestemmingsreserves. Voor 2023 zijn de bestemmingsreserves aangepast aan de nieuwe financiële positie. Tevens zijn de reserves inhoudelijk herzien om beter aan te sluiten op de nieuwe situatie. Extra aandacht wordt in 2023 besteed aan ziektevervanging, leren & ontwikkelen en huisvesting. Hiervoor zijn reserves aangevuld of nieuw gevormd.

Begroting 2023

Hieronder staat de begroting 2023 op hoofdlijnen, zoals vastgesteld door de raad van toezicht in december 2022. Inzichten tot en met november 2022 vormen de basis voor de begroting 2023. In de loop van het jaar kunnen daarnaast aanvullende projecten worden toegekend.

Begroting 2023
Personeelskosten 16.125.853
Overige personele kosten 643.731
Huisvesting 488.504
Overige kosten 475.116
Afschrijvingen 12.185
Rentekosten -
Totale kosten 17.745.389
Vergoeding gemeente Arnhem 17.650.389
Extra fte SDV 95.000
Overige opbrengsten -
Totale opbrengsten 17.745.389
Resultaat 0

De gemeente heeft 4,0425% aan indexatie en 0,51% voor volumegroei toegekend aan de stichting voor 2023. In de begroting 2023 is rekening gehouden met een cao indexatie van 2% per 1 juli 2023 en een indexatie op materiële kosten van 9,25%. Op dit moment is nog onduidelijk wat de werkelijke cao indexatie gaat worden. Tevens zijn een aantal functies die tijdelijk werden ingevuld nu vast toegevoegd aan de formatie.

Zorgbudget

Het budget voor de zorgkosten staat bij de gemeente Arnhem. De door de coaches verstrekte toewijzingen aan gecontracteerde aanbieders, worden betaald uit dit budget. De coaches zijn niet de enigen die toewijzingen voor aanbieders inzetten, dit kan in het geval van Jeugdwet ook door huisartsen en geautoriseerde verwijzers gebeuren.

De ontwikkelingen in de uitgaven van het zorgbudget zijn als volgt:

Lees ook een van de andere hoofdstukken