Hoog contrast Dyslexie lettertype A A A
Zoeken

Pilots, nieuwe methoden en opdrachten

Pilots, nieuwe methoden en opdrachten

Ook in 2022 zijn we betrokken bij pilots en zijn nieuwe methoden en opdrachten aangenomen. Dit maakt het mogelijk om met andere samenwerkende partijen te leren of een dergelijk initiatief een zinvolle bijdrage is aan de zorgvragen van inwoners. Denk aan de volgende pilots of projecten:

  • In de pilot VAV (Vertrouwd, Aanwezig, Veilig) onderzochten we of samenwerking op het gebied van veiligheid bij gezinnen, waar langdurig sprake is van onveiligheid, leid tot het voorkomen van uithuisplaatsing. We evalueerden de pilot VAV in 2022, met een succesvol resultaat. De pilot wordt daarom voortgezet tot eind 2023. Per 2024 wordt dit een structureel aanbod.

Vanuit de wijkteams is een gezin met 2 jonge kinderen aangemeld bij V.A.V. Dit jonge gezin woont in een te kleine woning in een onveilige omgeving. Ouders hebben in hun jeugd met jeugdzorg te maken gehad en zijn door die ervaring wantrouwend naar hulpverlening. Na een melding  bij Veilig thuis werd geprobeerd met ouders in contact te komen, maar dat lukte niet. De zorgen waren te groot, waarna besloten is een raadsonderzoek in te stellen en tevens V.A.V. in te schakelen.

V.A.V. is ingestoken op contact maken en aansluiten bij wat goed gaat. Praktische zaken zijn opgepakt en basale opvoedingsvaardigheden aangeleerd. Ook is een andere woning gevonden, waardoor de kinderen met ouders veilig naar buiten konden om te spelen en contacten op te bouwen.
Doordat het vertrouwen groeide en ouders hulp toelieten ging het al snel veel beter. Uit onderzoek bleek dat de meldingen bij Veilig Thuis ongegrond waren. V.A.V. is inmiddels afgerond.
Mede door de aanpak van V.A.V. is een OTS voorkomen!

Coach:
“1 hulpverlener die, met veel kennis en werkervaring, zonder voorgeschreven methode of (tijds)beperking, inzet op vertrouwen. Van daaruit de hulpverlening op te bouwen, dat werkt!”

  • Vanaf 1-1-2022 voegden we PIT (Preventief Interventie Team) toe aan onze opdracht. Centraal staat het vroegtijdig sturen op een verstoorde sociale ontwikkeling van kinderen (5-12 jaar). De intentie is daarmee te voorkomen dat zij op latere leeftijd afglijden en in de criminaliteit terecht komen.
  • Vanaf 1-9-2022 voegden we de Doorbraakmethode toe aan onze opdracht. We wierven intern vijf coaches om als doorbraakregisseur aan de slag te gaan bij zaken waar een passende oplossing niet voorhanden is. In 2022 hebben zij al 24 doorbraakplannen gemaakt. De overdracht van kennis en ervaring door het Instituut Publieke Waarden loopt tot 1-4-2023.

Coach:
“Met de inzet van de doorbraakmethode gaan deuren open die anders gesloten blijven doordat de gemeente en de wijkteams geloven in deze werkwijze”.

Wijkteams raakte betrokken bij  een jongere van bijna 18 die niet meer naar school ging, amper naar buiten kwam en in een sociaal isolement terechtkwam.
Uit gesprekken met deze jongere bleek dat hij een slecht gebit had en zich hiervoor schaamde. De omstandigheden waren dusdanig dat een noodzakelijke behandeling bij de tandarts onbetaalbaar was voor hem. Vanuit de doorbraakmethode is er een gebitssanering gerealiseerd.

Resultaat: de jongere durft weer naar buiten, gaat weer naar school en heeft inmiddels een nieuwe vriendenkring opgebouwd.
Het gaat zó goed dat hij nu zelfstandig woont!

  • In 2022 startten we met VIOS (Veilig In en Om School). Het doel van VIOS is om de verbinding tussen school, straat (de omgeving van de school) en gezin meer als een op elkaar inwerkend systeem zien. De meerwaarde van de coach als verbinder tussen straat, school en gezin bleek al snel. Op zes (middelbare en MBO) scholen zijn coaches vaste aanspreekpunt geworden. Met de gemeente is het gesprek gaande om deze activiteiten uit te breiden naar alle scholen in het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs en het MBO.
  • Door een geslaagde pilot in de wijk Geitenkamp is in november 2021 de startnotitie Implementatie Mobility Mentoring® vastgesteld. Daarmee stemde de gemeente Arnhem in met de investering van stresssensitief werken bij Werk & Inkomen en Wijkteams Arnhem. Ook wil de gemeente Arnhem Mobility Mentoring behouden voor inwoners die langdurige en intensieve coaching nodig hebben. Vanaf 1-1-2023 voegen we Mobility Mentoring daarom toe aan onze opdracht.

Een alleenstaande moeder met een zoontje van 3 heeft flinke schulden. Ze heeft goed inzicht in inkomsten en uitgaven en is met weinig tevreden. Het idee om in de schuldsanering te gaan benauwd haar, dit is niet wat ze wil. Mobility Mentoring (MM) raakt betrokken en heeft haar ondersteund en ze heeft stabiliteit in haar financiële situatie gekregen. Er is ook gesproken over haar stip op de horizon; betaald werk. De vrijstelling van arbeidsverplichting die ze had wilde ze niet meer. Vanuit het opgebouwde vertrouwen binnen het MM traject stond deze moeder uiteindelijk tóch open voor een oriënterend gesprek met een bewindvoerder. Ze wilde graag ontzorgd worden, maar niet de regie kwijtraken. Dit kon ze in het kennismakingsgesprek met de bewindvoerder goed kenbaar maken. Ze voelde zich begrepen en is akkoord gegaan met het schuldsaneringstraject.
De stress is afgenomen en inmiddels is ze bezig met een werk-oriëntatie traject via de gemeente. Ze is echt heel blij dat ze deze kans gepakt heeft en Mobility Mentoring kon worden afgesloten.

Coach:
Vanuit Mobility Mentoring zijn we vaak de ‘cheerleader van de inwoner’; we benaderen alles positief en vieren en belonen de behaalde successen!”

  • Wijkteams Arnhem werkte sinds 2021 samen met de gemeente Arnhem aan de pilots ‘zelf begeleiden’ (zowel WMO als de Jeugdwet). Doel is gezamenlijk te onderzoeken welke rol de Wijkteams Arnhem heeft en kan hebben in het realiseren van de Arnhemse transformatiedoelen voor het sociaal domein. De pilot is in 2022 door de HAN geëvalueerd. Kwalitatief gezien is de pilot succesvol gebleken, financieel gezien zijn nog uitdagingen op te pakken. We zijn met de gemeente in gesprek over het vervolg.

 

Lees ook een van de andere hoofdstukken