Hoog contrast Dyslexie lettertype A A A
Zoeken

Doorkijk 2023

Doorkijk 2023

In deze doorkijk werpen we een blik op de ontwikkelingen die in 2023 een plek krijgen.

Leren en ontwikkelen

Een belangrijk uitgangspunt is de Wijkteams Arnhem als lerende organisatie te voeden en onderhouden. Hierbij is de beroepscode een belangrijk kompas. We richten ons op het vergroten van het lerend vermogen van medewerkers en de organisatie als geheel. Belangrijk ijkpunt daarin is medewerkers in diverse groepen te verbinden, met als doel continue leren te faciliteren en stimuleren. Daarvoor is het programma Leren & Ontwikkelen gestart. Het programma bereidde zich in 2022 voor om het uitgangspunt van een lerende organisatie handen en voeten te geven en krijgt in 2023 verder vorm.

Waar draagt Wijkteams Arnhem aan bij?

Wijkteams Arnhem is er voor de inwoners van de stad. Wanneer doen we ons werk dan goed?
Het komende jaar werken we aan een vertaling van de opdracht naar concretere doelen. De portefeuilles zijn daarbij helpend om op inhoud focus aan te brengen.
Het is hierbij onze ambitie om te komen tot een regelmatige rapportage aan de gemeente Arnhem. Hierin willen we o.a. reflecteren op onze uitvoering van de wetten, signalen vastleggen op basis van onze contacten met inwoners en beschrijven hoe wij vanuit onze netwerkrol de samenwerking van de partners in de stad zien.

We willen meer bewustzijn creëren bij coaches, ketenpartners en de gemeente over onze meerwaarde van de wijkteams in het sociaal domein. Door onze unieke rol in de keten kunnen wij groot inzetten op het maatschappelijk belang. Als netwerkpartner zijn we verbinder in het netwerk, tussen partijen en naar onze opdrachtgever. Deze rol in de transformatieopgave operationaliseren we, door meer zichtbaar te maken waar we voor staan en welke rijke (jonge) historie, ervaring en expertise we hebben in de wijken. Maar ook door meer gestructureerd en uniform (te blijven) signaleren wat nodig is in de context waarbinnen de transformatieopgave plek moet krijgen. Dan is wordt het mogelijk om die rol blijvend zichtbaar te maken. Zo draagt Wijkteams Arnhem bij aan goede ondersteuning van inwoners aan de keukentafel én zij kan haar rol daarin versterken.

In 2023 focussen we op de vervolgstappen om onze kernopdracht concreet te maken. De schaarste aan personeel, middelen en stijgende vragen van inwoners, vraagt daarin evenzeer die positie scherp te krijgen voor onszelf, de keten en de gemeente Arnhem.

Financiële zelfredzaamheid van inwoners

Omdat de bestaanszekerheid van een deel van de Arnhemse inwoners door diverse crises onder druk komt te staan, zal financiële zelfredzaamheid grote aandacht krijgen in ons handelen. Het zichtbaar en uniform maken van ons werkproces ter ondersteuning van inwoners met geldzorgen tot (problematische schulden), staat daarin centraal. Het biedt ons de mogelijkheid de rol van de coach in de keten te verhelderen en samenwerking te versterken. Daarmee wordt het mogelijk sneller geldzorgen te signaleren bij inwoners en een sneller passende ondersteuning in te zetten.

Inwoner:
“Mijn coach denkt altijd mee, maar ook vooruit en juist dat helpt mij enorm”

Doorontwikkeling Jeugdbescherming

Landelijk wordt gewerkt aan een wijziging van de opdracht aan de Jeugdbescherming vanwege de wachtlijstproblematiek. Een doel is dat de Jeugdbescherming nauwer zal samenwerken met de wijkteams. Wij zien – samen met de gemeente Arnhem – kansen om preventief in te zetten in veiligheidssituaties van inwoners. In 2023 wordt deze ambitie voortgezet in de pilot VAV. Onze rol als wijkteams binnen deze pilot wordt komend jaar als bestaand beleid geborgd. Indien nieuwe of andere rollen van Wijkteams Arnhem wordt verwacht, zal die taak worden uitgevoerd binnen de voorwaarden van facilitering op deskundigheidsbevordering en financiële middelen, met als belangrijkste uitgangspunt vanuit het vrijwillig kader een bijdrage te kunnen leveren.

Lees ook een van de andere hoofdstukken