Hoog contrast Dyslexie lettertype A A A
Zoeken

Bestuur en toezicht

Bestuur en toezicht

 

Rechtspersoon

Stichting Sociale Wijkteams Arnhem is opgericht op 9 november 2016 en heeft haar zetel te Arnhem. De Stichting heeft tot doel het vergroten en bevorderen van de (zelf)redzaamheid van inwoners van de gemeente Arnhem en van de wijze waarop zij, op basis van wat zij kunnen, meedoen aan de samenleving. Dit doen we onder meer door het bieden van kortdurende coaching, ondersteuning en waar nodig het verschaffen van toegang tot maatwerk – en specialistische voorzieningen aan inwoners.

 

Bestuur

De in 2022 ingezette doorontwikkeling binnen de Wijkteams is in 2023 verder geïmplementeerd. Daarmee zijn we nog niet klaar. Verschillende onderdelen vragen nog de nodige uitwerking. We hebben verschillende acties vastgelegd in het jaarplan 2024, zodat helder is wat we het komende jaar gaan doen.

Vanzelfsprekend zijn er het gehele jaar gesprekken met onze opdrachtgever, de gemeente Arnhem geweest. Een belangrijk onderwerp was daarbij het formatieonderzoek. Samen met de gemeente Arnhem hebben we het bureau Significant de opdracht gegeven voor dit onderzoek. Met als doel vast te stellen of de Wijkteams Arnhem voldoende middelen hebben voor de uitvoering van onze opdracht. Met daarbij de belangrijke vraag: In hoeverre is de huidige personeelsformatie van SWTA passend voor de taken die SWTA uitvoert voor de gemeente Arnhem?

We werken met verschillende partners samen om een aantal landelijke programma’s te vertalen en in Arnhem vorm te geven. Hiervoor ontmoeten we verschillende partners in IZA/GALA verband en trekken nauw op met de regio in de ontwikkeling van de Hervormingsagenda Jeugd en het daarmee samenhangende project toekomsttuinen. In Arnhem zoeken we dit jaar al samenwerking met lokale partners om aan deze landelijke programma’s inhoud te geven.

We zijn in 2023 partner geworden van het nationaal programma Arnhem Oost. Er wordt in het programma gekeken welke extra inzet gedaan kan worden en hoe dit vorm te geven. Zo zijn we inmiddels begonnen met de pilot Immerloo Schuldenvrij. Met deze pilot staan we dicht bij inwoners die in grote armoede leven. Naast hulp en ondersteuning willen we ook hun leefwereld zichtbaar maken om betere beleidsvorming te ondersteunen.
De loonontwikkeling in de CAO is in lijn met de grote inflatie van de afgelopen jaren. Dat is goed voor onze arbeidsmarktpositie. Het zet ook grote druk op de gemeentelijke financiën. Met een flinke inspanning in de samenwerking is het gelukt om voor 2024 een oplossing te vinden voor de begroting.

Medezeggenschap was voorheen geborgd middels een Raad voor de Medezeggenschap, sinds 2023 heeft wijkteams Arnhem een ondernemingsraad. Met die ondernemingsraad willen we de stem van onze medewerkers in het besturingsproces versterken. De eerste trainingsdagen van de ondernemingsraad zitten er op. Er zijn goede afspraken gemaakt over de samenwerking tussen bestuur en ondernemingsraad die we het komende jaar evalueren.

Ons belangrijkste doel blijft om er te zijn voor de inwoners van Arnhem vanuit onze kernwaarden dichtbij, duidelijk en transparant, eenvoudig en samenhangend en kostenbewust. In het afgelopen jaar hebben we onze ambitie besproken en een voorzet gegeven voor een strategische opvatting die past bij Arnhem van vandaag. Er ligt een strategische analyse. Het komende jaar gaan we vanuit aandacht voor de leefwereld van Arnhemmers de strategische koers vernieuwen.


Raad van toezicht

Samenstelling in 2023
De samenstelling van de raad van toezicht is in 2023 gewijzigd en uitgebreid.
Piet Wanrooij heeft per 1 juli zijn taak neergelegd. Er heeft een werving plaatsgevonden en de RvT is uitgebreid naar 5 leden.

Per 6 juli bestaat de raad van toezicht daarmee uit de volgende leden:
– Christian van den Berg, voorzitter en lid van de werkgeverscommissie
– Rogier den Uyl, lid van de kwaliteitscommissie
– Jeannette Vader, lid van de kwaliteitscommissie
– Nanette Koning, lid van de financiële commissie
– Anja Stunnenberg, lid van de werkgeverscommissie en financiële commissie

Het huidige rooster voor aan- en aftreden is als volgt:

Naam Aan- en aftreden Termijn
Christian van den Berg (VZ) 1 oktober 2020
1 oktober 2026
Tweede termijn
Rogier den Uyl 1 januari 2021
1 januari 2027
Tweede termijn
Jenanette Vader 6 juli 2023
6 juli 2026
Eerste Termijn
Nanette Koning 6 juli 2023
6 juli 2026
Eerste Termijn
Anja Stunnenberg 6 juli 2023
6 juli 2026
Eerste Termijn


Activiteiten in 2023

De focus van de raad van toezicht lag in 2023 op het volgen, meedenken en waar nodig besluiten
nemen in het proces van het borgen van organisatie-doorontwikkeling.
De raad van toezicht heeft zes keer vergaderd. Daarnaast zijn de financiële-, werkgevers-, en
kwaliteitscommissies in aparte vergaderingen bijeengekomen. Er hebben twee werkbezoeken
plaatsgevonden, in samenwerking met de Associatie Wijkteams. Hierbij is met andere
toezichthouders van wijkteams in den lande gesproken is over o.a. de invloed en rol van de
toezichthouders wijkteams op diverse onderwerpen en het regelmatig blijven uitwisselen van
ervaringen van de toezichthouders onderling.
Ook is er een evaluatiebijeenkomst gehouden met de directeur-bestuurder en het
managementteam.

Onderwerpen die in 2023 aan de orde zijn geweest zijn onder meer:

 • Jaarverslag en jaarrekening
  De raad van toezicht heeft, op basis van goedkeurende controleverklaring van de accountant, goedkeuring gegeven aan het jaarverslag en de jaarrekening over het jaar 2022.
 • Thema’s
  In 2023 lag de nadruk op het borgen van de doorontwikkeling van de organisatie én op het verder uitwerken van de samenwerking met de gemeente Arnhem. Daarnaast is zorgvuldig gekeken naar de financiële gezondheid in het kader van landelijke en lokale ontwikkelingen. Daarbij is zowel gekeken naar mogelijkheden om in pilots te ontwikkelen als binnen het reguliere werk.
 • Financiële audits en begrotingsuitvoering 2023
  De financiële auditcommissie adviseert de raad van toezicht over financiële zaken. Deze commissie vergaderde in 2023 viermaal. Naast aandacht voor de jaarrekening en begroting zijn de kwartaalrapportages doorgenomen.
 • Kwaliteitscommissie
  Onderwerpen die besproken zijn o.a. de reikwijdte van een coach in het kader van bemoeizorg, medewerkerstevredenheid.
 • Jaarplan en begroting 2024
  Het jaarplan en de begroting over 2024 zijn aan het begin van 2024 vastgesteld.
 • Ondernemingsraad
  In 2023 is de medezeggenschap gewijzigd en is er een ondernemingsraad verkozen ter vervanging van de eerdere Raad van medezeggenschap. Medio november heeft een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht gesproken met de Ondernemingsraad over de interne en externe ontwikkelingen van de organisatie.
 • Verbinding met de organisatie
  In 2023 zijn, waar mogelijk, reguliere vergaderingen op locatie van een wijkteam gehouden. Voorafgaand aan de vergadering vond er een uitwisselingsgesprek plaats met teamleider en coaches. Op deze manier kreeg de RvT op een natuurlijke wijze contact met het werkveld. Een delegatie van de RvT heeft de Escaperoom bezocht, met externe ondersteuning ontwikkeld door de SWTA; een fysieke spel-leermethode, die gebruikt is om coaches te laten ervaren en wat de impact is van schulden en welke stappen zij als coach te zetten hebben in het ondersteuningstraject.
 • Evaluatie
  In 2023 is in de nieuw samenstelling aandacht geschonken aan de werkwijze en toegevoegde waarde van de raad van toezicht. Onder externe begeleiding zijn rollen, competenties en kwaliteiten besproken van de toezichthouders.

Lees ook een van de andere hoofdstukken