Hoog contrast Dyslexie lettertype A A A
Zoeken

Medezeggenschap, Vertrouwenspersoon en Adviesraad

Ook dit jaar faciliteerden we de inspraak van medewerkers en toegang tot een onafhankelijk vertrouwenspersoon. Ook informeerden we de Adviesraad van de Gemeente Arnhem.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad is in juni 2023 van start gegaan, in de lijn van de wens om werkprocessen in onze organisatie te optimaliseren en formaliseren. De OR is enthousiast en gemotiveerd om hun rol binnen de stichting te vervullen. Als beginnende Ondernemingsraad worden zij wel geconfronteerd met een aantal uitdagingen. Zo is er sprake van onderbezetting, is de facilitering (nog) niet optimaal en is de samenwerking met het bestuur nog in ontwikkeling.

Ondanks de uitdagingen heeft de OR vertrouwen in de ontwikkelmogelijkheden en de verdere samenwerking. In 2024 zal een 2-daagse cursus worden gevolgd die hier verder aan zal bijdragen. De OR is er van overtuigd dat men hun enthousiasme en motivatie een belangrijke bijdrage kan worden geleverd aan het welzijn van de organisatie. Samenwerking, kennis van zaken en open communicatie zijn hierbij van groot belang.


Externe klachtencommissie en vertrouwenspersoon

In 2023 zijn geen meldingen van vermeende misstanden/integriteitschendingen gedaan bij de externe klachtencommissie. Er zijn dan ook geen onderzoeken uitgevoerd. Wel hebben de meldregeling als beleids-en communicatiedocument geactualiseerd en verstrekt op basis van wetswijzigingen in 2023, zodat we compliant zijn met de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders (Wbk).

Bij de vertrouwenspersoon zijn in 2023 6 meldingen binnen gekomen. Dit zijn 3 meldingen meer dan het jaar daarvoor.

In de Risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E) komt dit onderwerp aan de orde onder psychosociale arbeidsbelasting. De aanbevelingen van de vertrouwenspersoon worden meegenomen in het plan van aanpak RI&E.


Adviesraad

Wijkteams Arnhem informeert regelmatig de Adviesraad Jeugd en WMO van de gemeente Arnhem, zodat zij hun adviserende taak adequaat kunnen uitvoeren. De directeur-bestuurder van Wijkteams Arnhem overlegde twee keer met de Adviesraad Jeugd en WMO. Daarnaast hebben er 2 stakeholders bijeenkomsten over het inwonerservaringsonderzoek plaatsgevonden.

Lees ook een van de andere hoofdstukken