Beeldmerk Wijkteams Arnhem

Doorkijk 2021

Ook in 2021 blijft Wijkteams Arnhem gaan voor een Arnhemse samenleving waarin iedereen meedoet, meetelt en omziet naar elkaar. De vastgestelde hoofdopgaves voor 2020 en 2021 helpen daarbij en zullen het komend jaar verder beslag krijgen.

Herijking werkprocessen

In 2020 is een start gemaakt met de herinrichting van een aantal werkprocessen als onderdeel van de bestuurlijke hoofdopgaves. In 2021 zetten we dit verder door, waarbij we ook een verdergaande vorm van taakdifferentiatie onder coaches gaan uitwerken. De uitdaging is om de brede blik van de wijkcoach te behouden en tegelijkertijd een afbakening te realiseren in de opdracht aan de wijkcoach. Differentiatie in taken en expertise leidt tot efficiëntie en de juiste kennis op de juiste plek op het juiste moment, in het belang van de inwoner.

Kwaliteit van dienstverlening

De afgelopen twee jaar is meer nadruk komen te liggen op methodisch werken en verantwoording van resultaten. In 2021 gaan we hier verder invulling aan geven:

  • Coaches werken meer uniform en volgens de werkwijze in het Handboek. We zetten in op het gebruik van een duidelijke onderbouwing, conclusie, doelen en acties. Kennis van beleidsregels en wetgeving wordt geactualiseerd.
  • Er vinden interne audits plaats op minimaal twee werkprocessen, waarna verbeteracties worden uitgezet.

Net als bij de coaches jeugd, willen we ook bij de coaches volwassenen kwaliteitsborging realiseren. Daarom onderzoeken we komend jaar of de coaches volwassenen zich kunnen registreren in het Registerplein. Het doel van registratie is dat zo, meer dan nu, een appèl wordt gedaan op coaches Wmo om de kwaliteit van werken te blijven ontwikkelen. De registratievereisten (zoals het volgen van trainingen, intervisie en reflectie) dragen hieraan bij. Door zowel voor coaches jeugd als volwassenen te werken met geregistreerde professionals, ontstaat meer gelijkheid. Teamleden leveren een gelijkwaardige inspanning om hun vakmanschap op peil te houden.

Monitoring en effectmeting

Het monitoren van de zorgkosten is in 2020 regulier onderdeel van de bedrijfsvoering geworden. Een belangrijke verbeterslag die we in het komende jaar willen maken, is dat prognoses op wijkniveau zichtbaar en beschikbaar zijn en dat de 315 route (toewijzingen in het kader van de JW door geautoriseerde verwijzers) inzichtelijk worden voor de wijkteams. Dit maakt het maken van nadere analyses en het signaleren van trends in zorgkosten mogelijk. We gaan met alle teams het proces verbeteren om te komen tot duiding van de data en het realiseren van verbeteringen op meerdere niveaus: inhoudelijke werkprocessen en afwegingen, inkoop en beleid. In 2021 zijn verbeteracties op basis van deze analyses getest en in gang gezet. Dit is zichtbaar in:

  • Relevante KPI’s voor stichtingbrede sturing op de ontwikkeling van zorgkosten;
  • Een meer uniforme ontwikkeling van zorgkosten voor wijken en coaches op de KPI’s.

Uitdragen transformatieopgave

Ondersteuning dichtbij de inwoner, uitgaan van wat mensen zelf kunnen, maatwerk, integraal werken en normaliseren zijn belangrijke doelen voor de transformatie.

Als keyplayer in het sociaal domein zetten we in op samenwerking met alle betrokkenen. Die samenwerking moet leiden tot innovatie en transformatie, vanuit de overtuiging dat complexe vraagstukken alleen in samenwerking en met het netwerk opgelost kunnen worden. Een voorbeeld hiervan zijn de reeds ingezette gesprekken met de gemeente, aanbieders Jeugd GGZ en het voorliggende veld. De rol van de gemeente, die regie heeft genomen op het ontwikkelen van een gedeelde en gedragen visie op het sociaal domein, is hierbij van cruciaal belang.

Voor de uitvoering van (lichte) begeleiding door de wijkcoaches zelf, is incidenteel formatie toegevoegd om een tweetal pilots vorm te geven (pilot Jeugd en pilot Wmo). De pilot Jeugd is recent gestart, de pilot Wmo start begin 2021. Beide krijgen in 2021 en 2022 verder vorm.

Uit de evaluatie van deze pilots zal blijken of de beoogde effecten en resultaten zijn behaald, waaronder een reductie van de zorgkosten. De resultaten kunnen invloed hebben op de toekomstige keuzes die de gemeente maakt voor het stelsel.

Om allerlei verschillende redenen maken kinderen soms te veel mee.

Ruben heeft een groot scala hulpverleners leren kennen in zijn nog korte leven waarin hij een uithuisplaatsing moest meemaken. Allen hadden de beste intenties en werkten vanuit hun mogelijkheden.

Nadat Ruben weer thuis was en er ook hier diverse hulpverleners de revue passeerden, bood een dagbehandeling weer wat perspectief. Toch besloten moeder en wijkcoach de dagbehandeling te beëindigen omdat deze zorg niet goed aansloot bij wat Ruben en moeder nodig hadden.

De pilot Jeugd kwam ter sprake en samen werd ervoor gekozen de ondersteuning vanuit de pilot vorm te geven.

Ruben is gaan werken bij de plaatselijke supermarkt en wordt gewaardeerd om wie hij is en doet. Dichtbij, respectvol en met zoveel mogelijk eigen regie, weet Ruben zich serieus genomen, is hij de hoofdrolspeler en werken we wekelijks aan zijn dromen.

Resultaat: Een hoopvolle jongen en zijn moeder, blije coaches!

Wijkcoach:

“Doordat de jongere merkt dat hij centraal staat en je naast hem staat, maak je écht contact.”

Bedrijfsvoering

Na de implementatie van het nieuwe regiesysteem medio 2020 is voor 2021 een doorontwikkeling van dit systeem voorzien om op een aantal punten beter aan te sluiten bij de werkwijze van de wijkcoaches. Ook staat de uitrol van het Burgerportaal gepland, waarmee inwoners zelf toegang krijgen tot hun digitale dossier middels een DigiD-inlog. Ook staat voor 2021 voor alle werkplekken de overgang gepland naar Microsoft 365. Op basis van de bevindingen van een eerste pilot kopgroep van acht medewerkers die eind 2020 zijn gemigreerd, is de verwachting dat dit gebruikers een aantal duidelijke voordelen gaat bieden.

Risicoparagraaf

Zorgbudget

De ontwikkeling van het zorgbudget (de uitgaven specialistische zorg ten opzichte van de begroting) blijft een punt van aandacht. Grootschalige overschrijding van het beschikbare budget kan leiden tot bezuinigingen in het sociaal domein die impact hebben op de (werkwijze van de) wijkteams. Na diverse jaren van significante kostenstijgingen was in het afgelopen jaar een afvlakking te zien in het gebruik van zorg. De impact van corona op de korte en lange termijn is echter moeilijk te duiden. Naast de diverse bestuurlijke hoofopgaves (herijking van de werkprocessen, verbetering van de kwaliteit van dienstverlening, doorontwikkeling van de monitoring van zorgkosten en het aanjagen en uitdragen van de transformatieopgave) blijft het bestuur ook nadrukkelijk aandacht hebben voor de ontwikkeling van het zorgbudget. In de frequente strategische en operationele opdrachtgevers-overleggen is de ontwikkeling van het zorgbudget daarom een terugkerend gespreksonderwerp.

Begroting 2021 in relatie tot de hoeveelheid taken

De vastgestelde begroting 2021 is op hoofdlijnen ongewijzigd ten opzicht van 2020, waarbij wel sprake is van een kleine teruggang in het reguliere aantal Fte (circa 1,3 procent). Dit laatste is het gevolg van de ontwikkeling van personeelskosten die beperkt hoger ligt dan de door de gemeente gecompenseerde cao-indexering. De druk op coaches blijft daarbij onverminderd hoog, terwijl de roep om extra registratie en controle meer aandacht vragen. Omvorming van werkprocessen met behoud van een aantal kritische, oorspronkelijke uitgangspunten is van belang om de werkdruk beheersbaar te houden en medewerkers gemotiveerd te houden voor hun kerntaken. Extra punt van aandacht hierbij vormt de nadere uitwerking van de regierol van coaches: wat is hierin wenselijk en haalbaar voor welke ondersteuningsvragen? Hierover voeren we momenteel gesprekken met de gemeente om tot een juiste afbakening te komen. Daarnaast zijn de ontwikkeling van personeelskosten en de ervaren werkdruk aandachtspunten in de reguliere monitoring van het bestuur.

Onze opdracht

De integrale opdracht aan de wijkteams strekt zich uit over de volle breedte van het sociaal domein, wat leidt tot een groot diversiteit aan vragen van inwoners. Het effectief kunnen oppakken van deze vragen vraagt om brede kennis van coaches én het vermogen om over de grenzen van de organisatie heen te kijken en samenwerking te realiseren met diverse ketenpartners.

Effectieve samenwerking met ketenpartners vereist een gedeelde visie op de gewenste transformatie in het sociaal domein van alle betrokken partners. Daarnaast dient de sociale basis op orde te zijn en dient het inkoopstelsel qua inrichting bij te dragen aan de gewenste transformatie. We constateren dat op alle onderdelen van het stelsel, zowel binnen als buiten de stichting, nog verbeteringen mogelijk zijn om tot een effectievere samenwerking te komen binnen het sociaal domein. Waarbij het achterblijven van een van de onderdelen van de keten belemmerend werkt voor de effectiviteit van de gehele keten.

Als belangrijke speler binnen het sociaal domein is het voor de stichting van belang om de samenhang nadrukkelijk voor ogen te houden en onder de aandacht te brengen van de samenwerkingspartners en opdrachtgever. Risico hierbij is dat een tekortkoming in het stelsel op het conto van de wijkteams wordt geschreven. Met name in de veelvuldige contacten en overleggen met de (brede kernorganisatie en opdrachtgever binnen de) gemeente wordt dit onderwerp bespreekbaar gemaakt. Daarnaast is hier ook aandacht voor in de bredere externe profilering van de stichting.

ICT

Voor 2021 staat voor alle werkplekken de overgang gepland naar Microsoft 365. Op basis van de bevindingen van een eerste pilot kopgroep is de verwachting dat het ongemak voor gebruikers tijdens de migratie relatief beperkt zal zijn. Uiteindelijk biedt de overgang naar de nieuwe 365 opzet een aantal voordelen aan gebruikers. Voor de 365-situatie zal een nieuwe Dienstverleningsovereenkomst tussen ‘De Connectie’ en Wijkteams Arnhem worden opgesteld en overeengekomen. Met de gemeente Arnhem worden momenteel gesprekken gevoerd om voldoende budget vanuit de opdrachtgever over te hevelen naar Wijkteams Arnhem.