Beeldmerk Wijkteams Arnhem

Financieel beeld

Algemeen

In de vergelijkende cijfers in staat van baten en lasten is gekeken naar de begrotingscijfers 2020 en de realisatie van het jaar 2019.

Kader 2020

De Stichting Sociale Wijkteams Arnhem wordt voor de uitvoering volledig gefinancierd door de gemeente Arnhem. Voor de uitvoering van de taken van de Wmo, Jeugdwet en schulddienstverlening is voor 2020 een bedrag toegekend van € 15,8 miljoen. Dit is (nagenoeg) gelijk aan de begroting van 2020. In 2020 heeft de stichting € 58K extra financiering gehad, ter compensatie van de hogere CAO stijging in verband met de ontvangen indexatie over 2020.

Resultaat 2020

De stichting heeft over 2020 een positief resultaat behaald van € 0,3 miljoen.

Verklaring hoger resultaat 2020 i.v.m. begroting x € 1.000
Hogere vergoeding gemeente Arnhem / overige opbrengsten 62
Lagere personeelskosten 155
Lagere afschrijvingskosten 37
Lagere overige bedrijfskosten 52
Hogere rentelasten -14
292

Beschrijving positie op balansdatum

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van de stichting bedraagt op balansdatum € 2,5 miljoen (2019 € 2,2 miljoen). Het verschil van ongeveer € 0,3 miljoen is de toevoeging van het resultaat 2020 aan de reserves. Van dit eigen vermogen is ongeveer € 203K de vrije reserve. Het resterende saldo van het eigen vermogen van bijna € 2,3 miljoen is als bestemmingsreserve aangemerkt. De bestemmingsreserves worden aangewend om de te verwachten kosten te dekken die betrekking hebben op de ontwikkelingen op het gebied van ICT, innovatiekosten, wervingskosten, Plan Schuytgraaf/Malburgen, ziektevervanging, vertraging afbouw fte coaches en extra huur- en coronakosten.

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin een organisatie in staat is haar verplichtingen na te komen op lange termijn.

Solvabiliteit 31-12-2020 31-12-2019
Eigen vermogen / totaal vermogen 54% 52%

De stichting is voldoende solvabel.

Liquiditeit

De liquiditeit geeft de mate aan waarin een organisatie in staat is om haar verplichtingen op korte termijn na te komen.

Liquiditeit 31-12-2020 31-12-2019
Vlottende activa / vlottende passiva 218% 209%

De stichting is voldoende in staat om haar verplichtingen op korte termijn te voldoen. De stichting kent bovendien de extra zekerheid dat de gemeente Arnhem iedere drie maanden 25% van het jaarbudget voorschiet.

Continuïteit

Op basis van bovenstaande parameters, welke de financiële positie tonen, gecombineerd met de goedgekeurde begroting 2021 door de gemeente, is er sprake van continuïteit van de stichting. Wel is er sprake van een relatief slechts kleine vrije reserve, waardoor de mogelijkheid om onvoorziene uitgaven op te vangen, buiten hetgeen wat is vastgelegd in de bestemmingsreserves, beperkt is.

Verklaring verschil in opbrengsten en kosten

Baten

In vergelijking met de begroting 2020 heeft de stichting € 62K meer aan baten ontvangen. De vergoeding van gemeente Arnhem is € 58K hoger geweest dan begroot, omdat de gemeente een extra vergoeding heeft verstrekt om de CAO verhoging van 2020 te compenseren. Daarnaast zijn er € 3,5K aan overige baten ontvangen.

Totaal zijn de baten in 2020 € 440K hoger geweest dan de baten van 2019. Dit is voornamelijk te verklaren door de ontvangen indexatie van gemeente Arnhem.

Personeelskosten

De personeelskosten zijn in vergelijking met de begroting ongeveer € 155K lager. De redenen voor dit verschil is voornamelijk veroorzaakt door:

  • Minder kosten coaches, door ontvangen zwangerschapsuitkeringen, genoten ouderschapsverloven en aankoop van extra verlof uren;
  • Hogere kosten staf, door onder andere de start van nieuwe projecten en extra tijdelijke ondersteuning;
  • Hogere kosten inhuur personeel niet in loondienst, met name gericht op de coördinatie van de conversie op de toewijzingen per 1 juli 2020 en vervanging teamleider.
  • Vrijval loopbaanbudget.
  • Minder opleidingskosten.

Per 1 juli 2020 zijn de salariskosten met 3,25% gestegen i.v.m. de CAO verhoging. Dit effect was al meegenomen in de begrotingscijfers. De totale personele kosten zijn in 2020 met bijna € 600K toegenomen in vergelijking met 2019 (€ 14,8 miljoen 2020 t.o.v. € 14,2 miljoen in 2019). Het gemiddelde aantal fte’s is over 2020 1,3 gedaald (2020 204,5 fte’s / 2019 205,8 fte’s). De stijging van ongeveer € 600K wordt, ondanks de daling van het gemiddelde aantal fte’s, voornamelijk veroorzaakt door de CAO stijging en de tredeverhogingen en hogere PNIL kosten.

Afschrijvingskosten

De werkelijke afschrijvingskosten blijven ongeveer € 37K achter op de begroting. Er zijn in 2020 geen grote investeringen gedaan door de stichting. Er wordt pas afgeschreven, als de aanschaffingen voor meubilair en E-bikes meer bedragen dan € 1.500. Voor 2020 is iets meer afgeschreven dan in 2019.

Overige bedrijfskosten

De gerealiseerde overige bedrijfskosten zijn nagenoeg gelijk aan de begrote kosten voor deze post. In vergelijking met de overige bedrijfskosten van 2019 zijn deze kosten ongeveer € 30K lager in 2020 (3,7%).

Huisvesting

De huisvestingskosten zijn in 2020 bijna gelijk aan de lasten van 2019. De normale huur- en servicekosten zijn licht gestegen, door indexeringen van de huurprijzen.

Kantoorkosten

Het totaal van de kantoorkosten is in 2020 € 72K gestegen t.o.v. 2019. In 2020 is er ongeveer € 37K meer aan kantoorbenodigdheden uitgegeven. Dit zijn voornamelijk extra uitgaven geweest voor coronakosten. De drukkosten zijn vanwege het vele thuiswerken aanzienlijk lager dan in 2019 (- €17K). Voor de automatiseringskosten is beduidend meer uitgegeven in 2020 (€ 58K). Deze extra kosten zijn voornamelijk gemaakt voor het ontwikkelen en door ontwikkelen van de Dashboards voor de Wijkteams in PowerBI. De kosten voor financial services zijn in 2020 € 9K minder geweest. De grootste reden hiervoor is dat de jaarrekening van 2020 in eigen beheer is gemaakt. De overige kantoorkosten zijn in 2020 ongeveer hetzelfde als in 2019.

Algemene kosten

De algemene kosten zijn in 2020 ruim € 100K lager in vergelijking met 2019. Verklaringen voor deze daling zijn:

  • Minder overige advieskosten (o.a. advocaten) € 6K
  • Minder governancekosten € 7K
  • Minder expertisekosten € 62K
  • Minder vergaderkosten € 14K

De mindere uitgaven voor deze laatste twee posten is toe te schrijven aan het in dienst nemen van een extra gedragsdeskundige en door corona, waardoor er veel thuis is gewerkt en deze kosten niet noodzakelijk waren.

  • Minder overige kosten € 12K. Dit komt grotendeels doordat er in 2020 nog enkele baten zijn geweest met betrekking tot voorgaande jaren, terwijl dat in 2019 enkele lasten met betrekking tot voorgaand jaar waren.

Rentelasten

Vanaf 1 april 2020 moet er betaald worden over een positief banksaldo boven € 2,5 miljoen. Voor 2020 zijn daardoor de rentelasten op € 14K uitgekomen.

Begroting 2021

De vastgestelde begroting 2021 is in grote lijnen gelijk aan de begroting van 2020. De begroting van 2020 is in eerste instantie verhoogd door de extra structurele vergoeding van gemeente Arnhem, welke in 2020 is ontvangen en vervolgens verhoogd met een indexering van 2,9% op totaal niveau.

In 2021 loopt de huidige CAO weer af en zal er een nieuwe CAO moeten komen. Op dit moment is nog niet bekend wat de daadwerkelijke CAO-stijging zal zijn in 2021.

In onderstaande tabel staat de begroting van 2021 i.v.m. de begroting van 2020.

Begroting 2021 2020
Baten
Opbrengsten € 16.301.980 € 15.784.464
Totale opbrengsten € 16.301.980 € 15.784.464
Lasten
Personeelskosten € 15.452.417 € 14.905.208
Afschrijvingen € 15.000 € 40.021
Overige bedrijfskosten € 816.563 € 839.235
Rentelasten € 18.000
Totale lasten € 16.301.980 € 15.784.464
Begroot resultaat € - € -