Beeldmerk Wijkteams Arnhem

Samenwerkingen

In nauwe samenwerking met de gemeente en ketenpartners dragen wij vanuit de wijkteams bij aan de invulling van diverse programma’s. Voorbeelden hiervan zijn de aanpak laaggeletterdheid waarbij wij een natuurlijke vindplaats zijn voor laaggeletterden, en onze bijdrage aan de totstandkoming van richtlijnen voor de inzet van jeugdhulp binnen het onderwijs. Hieronder lichten we enkele voorbeelden verder uit.

POH Jeugd bij huisarts

Om de inzet van de Jeugdwet te optimaliseren heeft de gemeente een aantal maatregelen opgenomen in de Taskforce Jeugd. De Praktijk Ondersteuner Jeugd (POH) bij de huisarts is daar een voorbeeld van. Vanuit de wijkteams is actief meegewerkt aan de totstandkoming van deze pilot. De POH Jeugd ontlast de huisarts en bepaalt welke jeugdzorg noodzakelijk is en waar capaciteit beschikbaar is. Waar mogelijk biedt de POH Jeugd ook zelf lichte ondersteuning en begeleiding. Door goede samenwerking in de jeugdketen tussen de POH, huisartsen, wijkteams en zorgaanbieders krijgen kinderen en jeugdigen met een hulpvraag in een zo vroeg mogelijk stadium en op de juiste plek ondersteuning. Daarbij werken we integraal samen, normaliseren we zoveel als mogelijk en krijgen kinderen en jeugdigen specialistische hulp als dat nodig is. Eind 2020 is deze samenwerking gestart in de wijken Schuytgraaf en Geitenkamp. Er zijn nu drie huisartsenpraktijken die hieraan meedoen. Sinds de start begin november tot het eind van het jaar zijn 36 jeugdigen gezien, waarvan er 33 door de POH zijn begeleid en drie zijn doorverwezen voor jeugdhulp. In 2021 houden we een actieve rol in de samenwerking en de verdere uitwerking van deze opdracht.

Herijking welzijnsvisie

De gemeente is bezig met een herijking van de visie op welzijn. Vanuit het wijkteam dragen we hier actief aan bij. We zijn blij met het initiatief dat is genomen om expliciet naar de algemene voorzieningen te kijken. Een van de doelstellingen van de wijkteams is immers om meer ‘de beweging naar voren te maken’, meer potentieel uit de informele zorg te halen en om in te zetten op preventie en normaliseren.

De transformatie van de Jeugdwet en de Wmo is pas echt geslaagd als problemen in een vroeg stadium worden gesignaleerd en aangepakt. En liever nog: worden voorkomen. Daar zijn alle partijen die werkzaam zijn in de sociale basis hard bij nodig. Wij zien het als onze opdracht om samen met de Teams Leefomgeving en de wijkpartners te zorgen voor een sterke sociale basis, waarin iedereen gelijkwaardige kansen heeft en waarin met preventie zoveel als mogelijk het beroep op zorg wordt voorkomen. Dat doen we door deel te nemen aan de Sociale Tafels in de wijk en door blijvend samen met inwoners te onderzoeken welke ondersteuning in de wijk kan worden gevonden zonder dat hier een professional bij nodig is. We zijn daarom blij met de gebundelde krachten binnen ‘Voor Elkaar in Arnhem (VEIA)’ waarin organisaties die informele zorg bieden met elkaar een ‘voordeur’ aan het ontwikkelen zijn.

“Omdat we zagen dat steeds meer gezinnen onder druk komen te staan hebben we nagedacht wat hierbij zou kunnen helpen. Zo kwamen we op het idee van ‘meeleefgezinnen’. Gezinnen die een ander gezin ondersteunen door af en toe in te springen, mee te denken en op te vangen. Samen met Team Leefomgeving hebben we dat voor elkaar gekregen en daar zijn we trots op”.

Sociaal hospitaal

Het Sociaal Hospitaal is een aanpak gericht op het organiseren van een doorbraak in vastgelopen casuïstiek. Een aanpak voor inwoners die net iets anders nodig hebben dan wat we nu met elkaar kunnen bieden. De gemeente Arnhem heeft het Instituut voor Publieke Waarden gevraagd om ons hierbij te helpen. Vanuit het wijkteam wordt casuïstiek vanuit zowel de Jeugdwet als de Wmo aangedragen waarin we vastgelopen zijn in onbedoelde bureaucratie. Er zijn in 2020 al enkele zaken voorgelegd. De eerste resultaten zijn binnenkort te verwachten. In 2021 worden een flink aantal doorbraken verwacht waardoor inwoners weer verder kunnen. Het Instituut voor Publieke Waarden kijkt met ons mee hoe wij op de langere termijn dit soort complexe casuïstiek zelf kunnen overnemen en wat hiervoor nodig is.