Beeldmerk Wijkteams Arnhem

Jaarrekening

Balans per 31 december 2020

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-12-2020 31-12-2019
Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa 1 20.457 15.763
Totaal vaste activa 20.457 15.763
Vlottende activa
Debiteuren en overige vorderingen 2 39.872 34.293
Liquide middelen 3 4.536.924 4.171.833
Totaal vlottende activa 4.576.796 4.206.126
Totaal activa 4.597.253 4.221.890
Ref. 31-12-2020 31-12-2019
Passiva
Eigen vermogen 4
Bestemmingsreserves 2.298.192 2.092.381
Algemene en overige reserves 202.932 116.949
Totaal eigen vermogen 2.501.124 2.209.330
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 5
Overige kortlopende schulden 2.096.129 2.012.560
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 2.096.129 2.012.560
Totaal passiva 4.597.253 4.221.890

Staat van baten en lasten over 2020

Ref. 2020 Begroting 2020 2019
Baten
Opbrengsten maatschappelijke ondersteuning 7 15.842.547 15.784.464 15.406.434
Overige bedrijfsopbrengsten 8 3.595 0 0
Som der baten 15.846.142 15.784.464 15.406.434
Lasten
Personeelskosten 9 14.750.189 14.905.208 14.181.616
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 10 2.647 40.021 2.010
Overige bedrijfskosten 11 787.746 839.235 817.503
Som der lasten 15.540.582 15.784.464 15.001.129
Resultaat 305.559 0 405.304
Financiële baten en lasten 12 -13.765 0 0
Resultaat boekjaar 291.794 0 405.304
Resultaatbestemming
Het resultaat is als volgt verdeeld: Ref. 2020 2020 2019
Toevoegingen vanuit bestemmingsreserves -520.188 0 -106.436
Onttrekkingen t.g.v. bestemmingsreserves 776.427 0 658.676
Vrijval vanuit bestemmingsreserves -50.428 0 0
Algemene reserve 85.983 0 -146.936
291.794 0 405.304

Kasstromenoverzicht over 2020

Ref. 2020 2019
Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat 305.559 405.304
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen en overige waardeverminderingen 10 2.647 2.010
2.647 2.010
Veranderingen in werkkapitaal:
Vorderingen 2 -5.578 7.433
Kortlopende schulden (excl. schulden aan banken, behoudens rekening courant-krediet) 5 83.568 142.088
77.990 149.521
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 386.197 556.835
Ontvangen interest 12 0 0
Betaalde interest 12 -13.765 0
-13.765 0
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 372.432 556.835
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa 1 -7.341 0
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -7.341 0
Mutatie geldmiddelen 365.091 556.835
Stand geldmiddelen per 1 januari 3 4.171.833 3.614.998
Stand geldmiddelen per 31 december 3 4.536.924 4.171.833
Mutatie geldmiddelen 365.091 556.835

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Stichting Sociale Wijkteams Arnhem is statutair (en feitelijk) gevestigd te Arnhem, op het adres Zeelandsingel 40, en is geregistreerd onder KvK-nummer 67246214. De Stichting heeft ten doel het vergroten en bevorderen van de zelfredzaamheid van inwoners van de gemeente Arnhem en de wijze waarop zij, op basis van wat zij kunnen, meedoen aan de samenleving.

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2020, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2020.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ640. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Activa en passiva

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar Stichting Sociale Wijkteams Arnhem zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans, als een transactie met betrekking tot het actief of de verplichting niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen als een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. Verder wordt een actief of een verplichting niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van Stichting Sociale Wijkteams Arnhem.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur van het vast actief.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens de lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:

  • Inventarissen : 10%.

Verstrekte leningen en overige vorderingen

Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Vorderingen

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. De vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid, welke dan in mindering wordt gebracht op de betreffende vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Schulden

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.

Kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen

Kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Opbrengsten

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de staat van baten en lasten verwerkt wanneer het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald. Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten. De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.

Personeelsbeloningen en andere personeelsbeloningen

De lasten van de salarissen, sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Pensioenen

Stichting Sociale Wijkteams Arnhem heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Stichting Sociale Wijkteams Arnhem. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Sociale Wijkteams Arnhem betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Ultimo 2020 bedroeg de dekkingsgraad 99,2%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 125%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 8 jaar hieraan te kunnen voldoen en voorziet hier geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra storting te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Stichting Sociale Wijkteams Arnhem heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Sociale Wijkteams Arnhem heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

Toelichting op balans

Activa

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-20 31-dec-19
Inventarissen 20.457 15.763
Totaal materiële vaste activa 20.457 15.763
Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2020 2019
Boekwaarde per 1 januari 15.763 17.773
Bij: investeringen 7.341 0
Af: afschrijvingen 2.647 2.010
Boekwaarde per 31 december 20.457 15.763
Toelichting:

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder bijlage 3.1.

2. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-20 31-dec-19
Vorderingen op debiteuren 0 8.036
Nog te ontvangen baten 0 0
Vooruitbetaalde kosten 38.681 19.555
Nog te ontvangen bedragen:
Vorderingen op personeel 605 2.093
Waarborgsommen 585 785
Vordering op pensioenpremies 3.824
Overige overlopende activa 0 0
Totaal debiteuren en overige vorderingen 39.872 34.293

3. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-20 31-dec-19
Bankrekeningen:
ABNAMRO rekening courant 4.536.924 4.171.833
Totaal liquide middelen 4.536.924 4.171.833

Passiva

4. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-20 31-dec-19
Bestemmingsreserve 2.298.192 2.092.381
Algemene en overige reserves 202.932 116.949
Totaal eigen vermogen 2.501.124 2.209.330
Bestemmingsreserve Saldo per 1-jan-2020 Donaties Onttrekkingen Vrijval Saldo per 31-dec-2020
Het verloop is als volgt weer te geven:
Bestemmingsreserve:
ICT ontvlechting 141.140 40.000 181.140
Innovatiegelden 50.000 50.000
Wervingskosten bestuur 20.000 20.000
Regiesysteem 312.744 -173.431 -32.060 107.253
Ziektevervanging en overige onvoorziene personele zaken 322.500 10.320 -4.620 0 328.200
Pilot Jeugd (Schuytgraaf / Malburgen) 705.657 -60.011 0 645.646
Vertraging afbouw fte coaches e.a. 354.335 386.107 -114.489 0 625.953
Extra bestuurs-ondersteuning / ondersteuning DB 127.495 -109.127 -18.368
Implementatie dashboard BI Tool 58.510 -58.510
Coronakosten divers (oa.extra huur) 340.000 340.000
Totaal bestemmingsreserve 2.092.381 776.427 -520.188 -50.428 2.298.192
Algemene en overige reserves Saldo per 1-jan-2020 Resultaatbestemming Dotaties bestemmingsreserves Onttrekkingen bestemmingsreserves Saldo per 31-dec-2020
Het verloop is als volgt weer te geven:
Algemene reserve 116.949 291.794 0 -205.811 202.932
Totaal algemene en overige reserves 116.949 291.794 0 -205.811 202.932

Toelichting

De resultaatbestemming over de periode 1 januari 2020 t/m 31 december 2020 is, vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening tijdens de vergadering van de Raad van Toezicht, voor €205.811 toegevoegd aan de eind 2019 gevormde bestemmingsreserve. De ontvlechting van de ICT zal naar verwachting niet eerder gaan plaatsvinden dan 2021. Er heeft voor de bestemmingsreserve innovatie- / wervingskosten geen mutatie plaats gevonden in 2020. Deze reserve zal mogelijk in 2021 gebruikt gaan worden.

In 2019 is er een keus gemaakt voor een nieuw regiesysteem. De ontwikkelingsfase is van start gegaan in 2019. In 2020 is het regiesysteem opgeleverd gaan worden en in gebruik genomen. Ook in het jaar 2021 zullen er handelingen noodzakelijk zijn, waardoor er ook voor 2021 een bestemmingsreserve gevormd zal moeten blijven

De bestemmingsreserve ten behoeve van ziektevervanging en overige onvoorziene personele zaken is qua opbouw gelijk gebleven aan 2019. Voor Schuytgraaf/Elderveld en Malburgen is een bestemmingsreserve gevormd voor de pilot jeugd ter hoogte van € 645.646. In deze pilot zullen extra coaches worden ingezet in de 2 wijken met als doel het bieden van kortdurende ondersteuning /begeleiding jeugd. De pilot is gestart in 2020 en zal doorlopen in 2021 en 2022.

In 2019 is gebleken dat het aantal fte's voor coaches moet dalen, om binnen het budgetplafond van 2020 te kunnen blijven. Voor 2021 en 2022 is besloten om hiervoor een bestemmingsreserve te blijven houden zodoende coaches niet direct te laten afvloeien. Daarnaast is deze reserve gevormd voor overige incidentele inzet in 2021.

Ten behoeve van extra bestuursondersteuning c.q. ondersteuning van het dagelijks bestuur is in 2021 geen bedrag meer opgenomen.

In 2020 komt het dashboard beschikbaar gesteld en verder doorontwikkeld. Voor 2021 is hier geen reservering meer voor opgenomen.

Vanwege de extra huurkosten o.a. vanwege de verhuizing van De Zeelandsingel naar de Van Kleffenstraat en de overige coronakosten is een bedrag van € 340K gereserveerd.

Van het positieve resultaat van het boekjaar 2020 ad € 291.794 zal € 205.811 toegevoegd worden aan de bestemmingsreserves. Het resterende bedrag ad € 85.983 zal toegevoegd worden aan de algemene reserves.

5. Kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-20 31-dec-19
Crediteuren 77.635 131.100
Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.117.676 980.905
Nog te betalen salarissen 875 4.099
Overige overlopende passiva:
Reservering vakantiedagen 511.061 486.671
Reservering loopbaanbudget 322.749 323.349
Overlopende passiva 66.132 86.436
Totaal overige kortlopende schulden 2.096.129 2.012.560

6. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa Huurverplichtingen

Locatie Huur/servicekosten p/mnd Jaarlijkse verplichting o.b.v. actueel prijspeil Einddatum overeenkomst
Zeelandsingel 40 5.025 15.075 31-3-2021
Kazerneplein 2 3.118 37.416 31-12-2021
Laan van Presikhaaf 7 2.565 30.780 31-12-2021
Bonte Wetering 89 2.432 29.184 31-12-2021
Spijkerstraat 185a 3.550 42.600 31-12-2021
Graslaan 97 en 97D 3.860 46.320 31-12-2021
Pallas Atheneplein 2 2.753 33.036 31-12-2021
Croydonplein 388 1.986 23.830 31-12-2023
Broekstraat 2 92 1.104 14-11-2021
Volkerakstraat 185 222 2.664 onbepaalde tijd
Jachthoornlaan 1a 200 2.400 30-12-2021
Onder de Linden 170 140 1.680 onbepaalde tijd
Nassaustraat 4a 275 3.300 onbepaalde tijd
G.A. van Nispenstraat 100 B1 164 1.972 31-10-2021
Breezandpad 13 242 2.904 onbepaalde tijd
Pallas Atheneplein 30 56 672
Overige verplichting
Dienstverleningsovereenkomst AAG 124.784 jaarlijks opzegbaar

Toelichting op staat van baten en lasten

7. Opbrengsten maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: 2020 2019
Gemeente Arnhem 15.842.547 15.406.434
Totaal 15.842.547 15.406.434

8. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2020 2019
Overige opbrengsten 3.595 0
Totaal 3.595 0

9. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2020 2019
Lonen en salarissen 11.252.618 10.874.459
Sociale lasten 1.870.716 1.883.841
Pensioenpremies 1.001.074 982.509
Andere personeelskosten: 356.015 395.303
Subtotaal 14.480.423 14.136.112
Personeel niet in loondienst 269.766 45.504
Totaal personeelskosten 14.750.189 14.181.616
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: SWTA 204,5 205,8
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 204,5 205,8

10. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2020 2019
Afschrijvingen:
Materiële vaste activa 2.647 2.010
Totaal afschrijvingen 2.647 2.010

11. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2020 2019
Kosten huisvesting
Huur en servicekosten gebouwen 313.233 310.798
Energiekosten 5.224 4.935
Kosten schoonmaak 17.224 16.227
Overige huisvesting 5.808 12.897
341.489 344.857
Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden 46.315 9.030
Drukwerk 2.323 19.012
Kosten automatisering 113.471 55.298
Kosten financial services 43.359 51.715
Kosten salarisverwerking 81.877 78.591
Kosten communicatie/overig 12.091 13.738
299.435 227.385
Algemene kosten
Accountantskosten 15.529 12.319
Overige advieskosten 4.761 11.207
Bijdragen en lidmaatschappen 44.578 42.557
Governancekosten 21.194 28.440
Representatiekosten 1.461 562
Assurantien 29.923 32.984
Expertisenetwerk 12.436 74.366
Vergaderkosten 16.241 29.825
Overig 699 13.002
146.823 245.262
Totale overige bedrijfskosten 787.746 817.503

12. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2020 2019
Rentebaten 0 0
Rentelasten -13.765 0
Totaal financiële baten en lasten -13.765 0

13. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De bezoldiging van de functionarissen die over 2020 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

De heer J.A. van Burken Mevrouw M. van Woerkum De heer R. Klok Mevrouw M.J. Otten
Functiegegevens Teamleider / bestuurder Teamleider / bestuurder Teamleider / bestuurder Teamleider / bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12
Omvang dienstverband (in fte) Dienstbetrekking 1,0 1,0 1,0 1,0
Dienstbetrekking ja ja ja ja
Bezolding
Beloning plus betaalbare onkostenvergoeding 87.641 86.554 86.737 87.453
Beloningen betaalbaar op termijn 8.507 8.468 8.468 8.468
Subtotaal 96.148 95.022 95.205 95.921
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 135.000 135.000 135.000 135.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Totale bezoldiging 96.148 95.022 95.205 95.921
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Gegevens 2019
De heer J.A. van Burken Mevrouw M. van Woerkum De heer R. Klok Mevrouw M.J. Otten
Functiegegevens Teamleider / bestuurder Teamleider / bestuurder Teamleider / bestuurder Teamleider / bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12
Omvang dienstverband (in fte) Dienstbetrekking 1,0 1,0 1,0 1,0
Dienstbetrekking ja ja ja ja
Bezolding
Beloning plus betaalbare onkostenvergoeding 84.913 84.576 78.935 83.068
Beloningen betaalbaar op termijn 8.351 8.310 8.310 8.310
Subtotaal 93.264 92.886 87.245 91.378
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 130.000 130.000 130.000 130.000
Totale bezoldiging 93.264 92.886 87.245 91.378

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking

Mevrouw E.S. Bouwman Mevrouw A.M. Kwakman Mevrouw P.G.M. van het Erve De heer J.G. Meijerink
Functiegegevens Teamleider / bestuurder Teamleider / bestuurder Teamleider / bestuurder Teamleider / bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 – 31/01 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 31/3
Omvang dienstverband (in fte) Dienstbetrekking 1,0 1,0 1,0 1,0
Dienstbetrekking ja ja ja ja
Bezolding
Beloning plus betaalbare onkostenvergoeding 7.287 89.890 87.624 19.750
Beloningen betaalbaar op termijn 705 8.468 8.468 1.864
Subtotaal 7.992 98.358 96.092 21.614
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 11.250 135.000 135.000 33.750
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Totale bezoldiging 7.992 98.358 96.092 21.614
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Gegevens 2019
Mevrouw E.S. Bouwman Mevrouw A.M. Kwakman Mevrouw P.G.M. van het Erve De heer J.G. Meijerink
Functiegegevens Teamleider / bestuurder Teamleider / bestuurder Teamleider / bestuurder Teamleider / bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 1/2 – 31/12
Omvang dienstverband (in fte) Dienstbetrekking 1,0 1,0 1,0 1,0
Dienstbetrekking ja ja ja ja
Bezolding
Beloning plus betaalbare onkostenvergoeding 84.678 87.161 84.576 75.998
Beloningen betaalbaar op termijn 8.310 8.310 8.310 7.318
Subtotaal 92.988 95.471 92.886 83.316
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 130.000 130.000 130.000 130.000
Totale bezoldiging 92.988 95.471 92.886 83.316

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking

Mevrouw C.M.F.H. Pans De heer W.M.J. van Wessel
Functiegegevens Zakelijk Medebestuurder Teamleider / Bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 – 31/12 1/3 – 31/12
Omvang dienstverband (in fte) Dienstbetrekking 1,0 1,0
Dienstbetrekking ja ja
Bezolding
Beloning plus betaalbare onkostenvergoeding 83.103 58.894
Beloningen betaalbaar op termijn 8.468 5.475
Subtotaal 91.571 64.369
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 135.000 112.500
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t. n.v.t.
Totale bezoldiging 91.571 64.369
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Gegevens 2019
Mevrouw C.M.F.H. Pans De heer W.M.J. van Wessel
Functiegegevens Teamleider / Bestuurder Teamleider / Bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 – 31/12 n.v.t.
Omvang dienstverband (in fte) Dienstbetrekking 0,9 n.v.t.
Dienstbetrekking ja n.v.t.
Bezolding
Beloning plus betaalbare onkostenvergoeding 74.269 -
Beloningen betaalbaar op termijn 7.387 -
Subtotaal 81.656 -
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 115.556 -
Totale bezoldiging 81.656 -

Toezichthoudende topfunctionarissen

Mevrouw J.W. Jansen - Krajenbrink De heer C.W.W. van de Berg Mevrouw S.M. Timmer Mevrouw P.H. Galema
Functiegegevens Voorzitter Voorzitter Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 – 31/10 1/10 – 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12
Bezolding
Beloning plus betaalbare onkostenvergoeding 3.750 1.361 3.500 4.235
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 16.875 5.063 13.500 13.500
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Totale bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Gegevens 2019
Mevrouw J.W. Jansen - Krajenbrink De heer C.W.W. van de Berg Mevrouw S.M. Timmer Mevrouw P.H. Galema
Functiegegevens Voorzitter Voorzitter Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 – 31/12 n.v.t. 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12
Bezolding
Totale bezolding 4.840 n.v.t. 4.000 4.235
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 19.500 n.v.t. 13.000 13.000

Toezichthoudende topfunctionarissen

Mevrouw B. de Jong De heer D.W.J.G. Ortse De heer P.W. Wanrooij
Functiegegevens Lid Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 – 31/06 1/1 – 30/09 1/7 – 31/12
Bezolding
Bezolding 2.118 3.176 1.750
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 6.750 10.125 6.750
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Totale bezoldiging 2.118 3.176 1.750
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Gegevens 2019
Mevrouw B. de Jong De heer D.W.J.G. Ortse De heer P.W. Wanrooij
Functiegegevens Lid Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 n.v.t.
Bezolding
Totale bezolding 4.235 4.235 n.v.t.
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 13.000 13.000 n.v.t.

14. Transacties met verbonden partijen

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen.

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is opgenomen onder punt 13.

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Het Algemeen bestuur van Stichting Sociale Wijkteams Arnhem heeft de jaarrekening opgemaakt en vastgesteld in de vergadering van 15 maart 2021. De Raad van Toezicht van Stichting Sociale Wijkteams Arnhem heeft de jaarrekening goedgekeurd in de vergadering van 25 maart 2021.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die van invloed zijn op de jaarrekening 2020.

Ondertekening door leden van de Raad van Toezicht
W.G.
C.W.W. van de Berg
25-3-2021
W.G.
P.H. Galema
25-3-2021
W.G.
R.J. den Uyl
25-3-2021
W.G.
S.M. Timmer
25-3-2021
W.G.
P.W. Wanrooij
25-3-2021

Overige gegevens: Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Bijlage: Mutatieoverzicht materiële vaste activa

Bedrijfs- gebouwen en terreinen Machines en installaties Inventarissen Automatisering Vervoermiddelen Totaal
Stand per 1 januari 2020
Aanschafwaarde 0 0 20.095 0 0 20.095
Cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
Cumulatieve afschrijvingen 0 0 4.332 0 0 4.332
Boekwaarde per 1 januari 2020 0 0 15.763 0 0 15.763
Mutaties in het boekjaar
Investeringen 0 0 7.341 0 0 7.341
Herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
Afschrijvingen 0 0 2.647 0 0 2.647
Bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0
Terugname bijz. waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0
Terugname geheel afgeschreven activa
Aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0
Cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
Cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0
Desinvesteringen
Aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0
Cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
Cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0
Per saldo 0 0 0 0 0 0
Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 0 4.694 0 0 4.694
Stand per 31 december 2020
Aanschafwaarde 0 0 27.436 0 0 27.436
Cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
Cumulatieve afschrijvingen 0 0 6.979 0 0 6.979
Boekwaarde per 31 december 2020 0 0 20.457 0 0 20.457
Afschrijvingspercentage 5% - 10% 10% - 20% 10,0% 20,0% 20,0%