Beeldmerk Wijkteams Arnhem

Kerncijfers

Inwoners

In 2020 hebben 4.514 unieke nieuwe inwoners zich met een ondersteuningsvraag gemeld bij het wijkteam. Dit zijn inwoners die niet (meer) in een actief traject van het wijkteam waren geregistreerd. In 2020 zijn we in totaal betrokken geweest bij 29.109 unieke inwoners. Dit is circa 18 procent van het totaal aantal inwoners van Arnhem.

Wat opvalt in vergelijking met voorgaande jaren is dat de instroom van nieuwe inwoners in 2020 stabiliseert en nagenoeg gelijk is aan de uitstroom. Hiermee blijft het percentage inwoners van Arnhem dat in beeld is bij de wijkteams constant op ongeveer 18 procent. Na een ingroeiperiode vanaf 2015 lijken de diverse wijkteams nu een stabiel aantal inwoners te bereiken. Niet iedere inwoner heeft een eigen hulpvraag. Sommige inwoners zijn onderdeel van het leefsysteem van een andere inwoner met een hulpvraag, bijvoorbeeld als partner, kind of mantelzorger. Nog steeds ondersteunen we een relatief groot deel van de Arnhemse bevolking met hulpvragen. Hieruit blijkt de grote reikwijdte van de dienstverlening van de wijkteams.

Trajecten

Om een beeld te krijgen van het aantal ondersteuningsvragen en de ontwikkeling hiervan per wijk is het aantal actieve trajecten een goede indicator. Overall blijkt dat het aantal nieuw gestarte trajecten (instroom) iets hoger is dan het aantal afgesloten trajecten. Ten opzichte van het totaal aantal actieve trajecten is deze toename echter beperkt.

Per wijk zijn kleine verschillen zichtbaar. Het is voor inwoners in 2020 steeds mogelijk geweest om binnen twee weken na melding een afspraak in te plannen. In de praktijk blijken mensen regelmatig te kiezen voor een later moment, omdat dit beter uitkomt in hun persoonlijke planning.

*De onbekende trajecten zijn trajecten waar vanuit CVS geen wijk is ingevuld in het traject. Daarnaast is een flink aantal trajecten aangemaakt door medewerkers vervoer (die horen niet bij een wijk), of door medewerkers van de administratie.

Het aantal actieve trajecten per wijk is opgeteld hoger dan het totaal aantal actieve trajecten in 2020, namelijk 22.697. Dit komt omdat een aantal trajecten wijkoverstijgend is en er is gekeken naar het totaal aantal actieve trajecten voor het gehele jaar, niet op een peilmoment.

Medewerkers

Op peildatum 31 december 2020 waren er 241 medewerkers in dienst bij de wijkteams Arnhem. Samen vertegenwoordigen zij 212,17 fte. Dat is een stijging van acht medewerkers en 6,6 fte ten opzichte van 31 december 2019. Deze stijging komt onder andere door de extra personele middelen die we hebben ontvangen en ingezet voor de uitvoering van de pilot begeleiding jeugd.

In 2020 bedroeg het gemiddeld aantal medewerkers 232,46 met een gemiddeld aantal fte van 204,53. Dit is een lichte daling ten opzichte van 2019 (gemiddeld 233,95 medewerkers met gemiddeld 205,98 fte).

De verhouding primair proces versus staf en bestuur is in 2020 nagenoeg gelijk gebleven.

Verzuim

Het verzuimpercentage exclusief zwangerschapsverlof bedroeg in 2020 4,9 procent. De gemiddelde verzuimduur laat ten opzichte van 2019 een kleine daling zien. Met een verzuimpercentage van 4,9 over heel 2020 blijft wijkteams Arnhem ruim onder het voorlopige branchegemiddelde (6,4%). Met name het aantal meldingen ‘kortdurend verzuim’ ligt veel lager in vergelijking tot 2019. Er lijkt een relatie te liggen met het thuiswerken als gevolg van corona. Ook bij andere organisaties is deze tendens zichtbaar.