Beeldmerk Wijkteams Arnhem

Ontwikkelingen 2020

Hoofdportefeuilles

Participatie

Zelfredzaamheid en meedoen naar vermogen, dat is de belangrijkste inzet van Werk & Inkomen. Werk geeft mensen zelfvertrouwen en het gevoel dat ze ertoe doen. Samen met de wijkteams is een nieuwe werkwijze geformuleerd: Stip op de Horizon. Het belangrijkste hierin is dat de samenwerking beter wordt vormgegeven en dat een integraal plan voor de inwoner ontstaat. W&I is in 2020 gestart met het formeren van gebiedsteams en per wijk is een gebiedsmanager aangesteld. Om te komen tot een integraal plan voor de inwoner wordt er in 2021 kleinschalig in de wijken samengewerkt aan de vuistregels en worden werkwijzen in de praktijk gebracht en structureel geborgd.

Wijkcoach:

“Samen met de inwoner contact opgenomen met de regisseur bij W&I en een afspraak gepland voor een 3-gesprek. Daarbij werd het perspectief op betaald werk verkend en besproken. Afgesproken werd om een traject activerend werk te starten met duidelijk geformuleerde doelen en aansluitend een vervolgtraject. Dat laatste traject is inmiddels gestart en een gespecialiseerde organisatie is ingezet om hem binnen 6 maanden naar een betaalde baan te begeleiden. Met de regisseur van W&I is afgesproken dat, zodra het contract is getekend, vanuit middelen van W&I “coaching on the job” wordt gefinancierd. Deze coaching kan worden geleverd door dezelfde persoon die hem nu naar werk begeleidt.”

Inwoner:

“Dankzij de gesprekken met mijn wijkcoach en W&I is het mij gelukt om bij Scalabor aan de slag te gaan. Dat geeft mij energie en goede moed om over een tijdje de stap naar een reguliere baan aan te durven!”

Financiële problematiek

De lijnen tussen Wijkteams Arnhem en Plangroep zijn kort en er wordt intensief samengewerkt. Het wijkteam is van start tot eind betrokken. In 2021 streven Plangroep en Wijkteams Arnhem ernaar om elkaar nog beter te vinden en bereiken, waarmee we zorgen voor een betere organisatie van de Arnhemse schuldhulpverlening. Hierin worden ook de betrokken vrijwilligersorganisaties meegenomen. De inwoners worden op deze manier optimaal geholpen.

In 2020 is ‘Opr€cht’ ontstaan. Het doel is om Arnhemse jongeren (18-27 jaar) met schulden te vinden en te helpen, zodat zij een perspectiefvolle toekomst hebben. Met dit doel ondertekenden gemeente Arnhem, Rijn IJssel, Opr€cht, Wijkteams Arnhem en Plangroep op 16 januari 2020 een convenant dat de samenwerking bekrachtigt om met elkaar aan dit doel te werken. Door het vele thuisonderwijs is het vinden van jongeren die hier gebruik van kunnen maken minder dan verwacht. In 2021 kan een duidelijker beeld worden gegeven van de resultaten.

In het kader van de Kinderopvang Toeslagen affaire zijn na de zomer enkele wijkcoaches aangesloten bij een team om de ondersteuning van hierbij betrokken inwoners vorm te geven. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Rijnstad en Plangroep. Deze samenwerking wordt in 2021 mogelijk uitgebreid.

Beschermd Wonen Beschermd Thuis

Van regionale route naar lokale route

De transformatie van beschermd wonen is volop ingezet: van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis. Deze visie gaat uit van een inclusieve samenleving waarin ook mensen met psychische problematiek (meer dan nu) midden in de samenleving leven en meedoen. In 2020 zagen we al een kleine verschuiving van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis ontstaan. Arnhem is voor beschermd wonen nu nog Centrum Gemeente voor tien gemeenten. Het jaar 2021 wordt gezien als het overgangsjaar om de huidige centrumgemeentetaken lokaal en regionaal te borgen. Het transformatieplan ‘Samen aan zet’ geeft richting voor de verdere uitvoering van de huidige centrumgemeentetaken vanaf 2021. In 2020 stond implementatie van de werkzaamheden centraal.

Inwoner:

“Het was best spannend; een aantal jaren werd ik intensief begeleid in het kader van Beschermd Wonen. Het ging steeds beter en ik wilde graag een stap richting zelfstandigheid zetten, maar hoe?

Samen met de wijkcoach, mijn zorgaanbieder en de woningbouwvereniging hebben we geregeld dat ik de woning op mijn eigen naam geschreven kreeg. De woning werd eerst gehuurd door de zorgaanbieder en ik kreeg 24-uurs begeleiding.

Nu is de woning “omgeklapt”(ik heb dus een eigen huurcontract!) en krijg ik nog maar een paar uur begeleiding. Het gaat steeds beter met me.

Van Wmo naar Wlz

Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). De zorg en ondersteuning is nu nog geregeld vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) en/of de Zorgverzekeringswet. De aanvraag voor een Wlz-indicatie kon vanaf 1 januari 2020 worden ingediend. Wijkcoaches hebben in het afgelopen jaar samen met inwoners bekeken of zij hiervoor in aanmerking komen. Hoeveel inwoners met een Beschermd Wonen toewijzing vanuit de Wmo zijn overgegaan naar de Wlz is nog niet duidelijk. Het CIZ heeft, doordat zij veel meer ggz-aanvragen hebben ontvangen dan verwacht, een forse achterstand in het nemen van besluiten. De Wmo-toewijzing blijft tot die tijd doorlopen.

Veiligheid

Vertrouwd Aanwezig Veilig (VAV)

Er is in 2020 nauw samengewerkt met partijen aan een alternatief voor het product ‘drang’. Dit heeft geleid tot een pilot waarin wordt gewerkt aan meer levensloopbestendige, outreachende, integrale hulpverlening. Deze is op 1 januari 2021 van start gegaan. Er zijn drie aanbieders (’s Heeren Loo, Pactum en Entrea Lindenhout) aangewezen om onder regie en begeleiding vanuit het wijkteam deze taak uit te voeren. Hierdoor is er minder versnippering, zijn de lijnen kort en is er snel afstemming. Het gewenste resultaat is om gedurende 2021 de kans op maatregelen te verkleinen, de stapeling van producten te doen afnemen, te komen tot een afname van de verblijfsduur in een driemilieusvoorziening en tot meer duurzame oplossingen. Dit wordt goed gemonitord, zodat de meerwaarde duidelijk wordt.