Beeldmerk Wijkteams Arnhem

Ontwikkelingen 2020

Uitdragen van de transformatie-opgave

Ondersteuning dichtbij de inwoner, uitgaan van wat mensen zelf kunnen, maatwerk, integraal werken en normaliseren zijn belangrijke doelen voor de transformatie. Om deze doelen kracht bij te zetten, is binnen het wijkteam aan de volgende zaken aandacht besteed:

  • Met de start van de pilot begeleiding Jeugd in november (onderdeel van de Taskforce Jeugd) en de voorbereidingen voor de pilot begeleiding Wmo gaan we actiever inzetten op het zelf begeleiding bieden aan gezinnen en volwassenen. Elke pilot wordt in twee wijken uitgerold. Om dit te kunnen realiseren zijn vanuit de bestemmingsreserve extra Fte’s vrijgemaakt voor wijkcoaches. De wijkcoaches werken vanuit de genoemde transformatiedoelen en ondersteunen bij basishulpvragen die binnen een afgebakende tijd leiden tot passende antwoorden en oplossingen. Hierbij is er aandacht voor het normaliseren en het inzetten van algemene en/of collectieve oplossingen in de wijk. Naast de kwalitatieve meerwaarde kan dit een kostenbesparing opleveren, omdat een coach minder tijd kwijt is met regie en overdracht en zelf geen financiële prikkel heeft om langer dan nodig in beeld te blijven. De eerste resultaten worden in 2021 verwacht.
  • Bestaande samenwerkingsverbanden met wijkpartners zijn het afgelopen jaar versterkt. Zo zijn er kernteams gestart (Team Leefomgeving, Werk en Inkomen, Wijkteams) waar met elkaar gezamenlijke doelen worden gesteld en noodzakelijke partners worden betrokken. Dit wordt in 2021 voortgezet. Uit de monitoring van de zorgkosten is gebleken dat er veel zorgaanbieders zijn die slechts een zeer gering aantal inwoners ondersteunen. Een gezamenlijke visie op de transformatie ontbreekt vaak en niet elke aanbieder is goed ingebed in de wijk. In 2021 werken we eraan om de gezamenlijke visie met zorgaanbieders uit te werken en de samenwerking verder vorm te geven.
Wijkcoach:

“Om allerlei verschillende redenen maken kinderen soms teveel mee. Ruben heeft een scala hulpverleners ontmoet in zijn korte leven waarin hij een uithuisplaatsing moest meemaken. Allen werkten met de beste intenties en vanuit hun mogelijkheden. Nadat Ruben weer thuis was en er ook hier diverse hulpverleners de revue passeerden, bood een dagbehandeling ietwat perspectief. Toch besloten moeder en wijkcoach de dagbehandeling te beëindigen omdat deze zorg niet voldoende aansloot bij wat Ruben en moeder nodig hadden. De pilot Jeugd werd besproken en samen is er voor gekozen de ondersteuning vanuit de pilot vorm te geven.

Ruben is gaan werken bij de plaatselijke supermarkt en wordt gewaardeerd om wie hij is en doet. Dichtbij, respectvol en met zoveel mogelijk eigen regie, weet Ruben zich serieus genomen, is hij de hoofdrolspeler en werken we wekelijks aan zijn dromen. Resultaat: Een hoopvolle jongen en zijn moeder, blije coaches!”