Hoog contrast Dyslexie lettertype A A A
Zoeken

Risicoparagraaf

Risicoparagraaf

Onze opdracht

Een onderdeel van de opdracht betreft het leveren van een bijdrage aan de transformatie in het sociaal domein. Dit vraagt effectieve samenwerking met alle betrokken ketenpartners. Waarbij de sociale basis op orde dient te zijn en het inkoopstelsel en beleidsregels bij moeten dragen aan de gewenste transformatie. Als belangrijke speler binnen het sociaal domein is het voor de Stichting van belang om de samenhang tussen deze verschillende factoren nadrukkelijk voor ogen te houden en onder de aandacht te brengen van de samenwerkingspartners en opdrachtgever. Aandachtpunt is de diffuse opdrachtbeschrijving. We blijven daarover met de gemeente in gesprek.

Beschikbare capaciteit van medewerkers

  • In 2015 is gestart met een personeelsformatie, passend bij de start van de Wijkteams Arnhem. Met de stijgende bekendheid van coaches in de wijk en Wijkteams Arnhem als partner, is logischerwijs het aantal inwonervragen toegenomen. De personeelsformatie is echter niet meegegroeid met de groei van de organisatie. En hoewel in de afgelopen jaren taken en trajecten zijn gewijzigd, is de werkdruk van coaches hoog. We zien dit als belangrijk risico op verzuim en vertrek van medewerkers.
  • Het gemiddelde verzuim in 2022 bedraagt 7,71%. Met name vanaf de zomer stijgt het verzuimpercentage. In 2021 daalde het verzuim na de zomerperiode juist. Het aantal en de frequentie van ziekmeldingen stijgt echter niét explosief na de zomer. De stijging van het verzuimpercentage is met name te wijten aan de stijging van de verzuimduur. Daarbij vormen fysieke klachten de grootste oorzaak van langdurig verzuim. Onze arbodienstverlener ArboNed adviseert in een vroeg stadium interventies uit hun aanbod in te zetten. Naast deze interventies maken we gebruik van onze eigen ondersteunende partners. Met name multidisciplinaire verzuiminterventies zijn helpend om medewerkers te re-integreren in hun eigen werk.
  • In 2022 verlieten 41 medewerkers de organisatie, waarvan 34 coaches en 3 stafmedewerkers. Vanwege de structuurwijziging stroomden 4 teamleider-bestuurders uit.
  • Het uitstroompercentage is significant hoger; van 10% in 2021 naar 14% in 2022. In de exitinterviews geeft ongeveer de helft van de vertrekkende medewerkers aan toe te zijn aan iets nieuws. De andere helft ervaart te weinig doorgroeimogelijkheden. De medewerkers die uitstromen blijven over het algemeen werkzaam binnen het sociaal domein en/of gemeente.

Arbeidsmarkteffecten

De krapte op de arbeidsmarkt in andere sectoren of bij andere partners heeft effect op meerdere terreinen en raakt ook die van de Wijkteams Arnhem. Zo zal de aanpassing in taken van de Jeugdbescherming vanwege haar wachtlijsten, gevolgen hebben voor onze coaches. Landelijk is als doel gesteld dat de wijkteams een belangrijke rol gaan spelen in de preventie van veiligheid bij gezinnen. Wijkteams Arnhem omarmt dit omdat wij een gezamenlijke maatschappelijke opgave hebben. Risico’s zijn echter aanwezig en scherpte is gevraagd om onze rol, mogelijkheden en randvoorwaarden voor de uitvoer van nieuwe taken helder te hebben. Het gevaar is anders dat de haalbaarheid van de uitvoering van onze taken in het geding komt en risico’s voor inwoners met zich mee brengt.

Lees ook een van de andere hoofdstukken