Hoog contrast Dyslexie lettertype A A A
Zoeken

Financieel beeld

Financieel beeld

Resultaat 2023
We kijken terug op een jaar met de nodige onzekerheden in onze financiële huishouding. Daardoor zijn we conservatief in het doen van uitgaven en ook terughoudend in het proactief invullen van vacatures. Tezamen met enkele incidentele baten heeft dit er in financiële zin toe geleid dat we het jaar 2023 kunnen afsluiten met een positief resultaat van €136.832 (0,8% van de totale baten).

Het toch onverwachts beëindigen van de pilot ‘zelf begeleiden’ in het 1e kwartaal betekende dat er strak diende te worden gestuurd op de afbouw van de formatie van coaches die met deze pilot was gemoeid. De gemeente heeft met een eenmalige bijdrage geholpen om de frictiekosten op te vangen nodig om de formatieve afbouw te realiseren. Begin 2023 is de externe inhuur op formatieplaatsen binnen de afdeling Bedrijfsondersteuning afgebouwd door het aanstellen van medewerkers in loondienst. De formatieve ruimte op de administratie is niet volledig ingevuld, hangende de definitieve datum van overkomst van het team OSD vanuit de gemeente. Het resultaat wordt ook beïnvloed door de heroriëntatie binnen het programma Leren en Ontwikkelen met als gevolg dat we het beschikbare opleidingsbudget niet volledig hebben aangewend. Tot slot hebben we meer projecten kunnen noteren dan bij de begroting was geraamd. Dit heeft het resultaat positief beïnvloed. Voor nieuwe projecten is in overleg met de gemeente een tarief gehanteerd waarin de consequenties van de sterk gestegen loonkosten als gevolg van de CAO Sociaal Werk 2023-2025 zijn meegenomen.

Vooruitblik begroting 2024
De begroting 2024 is op 6 februari 2024 vastgesteld door de Raad van Toezicht. De kostenstijgingen als gevolg van de CAO Sociaal Werk 2023-2025 konden niet volledig worden opgevangen met de reguliere indexeringsafspraken met de gemeente. Om dit gat op te vangen dekken we structurele kosten (b.v. van huisvesting) voor 2024 deels uit onze bestemmingsreserves. Ook houden we er in de begroting rekening mee dat de ‘overhead’ in het tarief op additionele projecten wordt aangewend als structurele dekking van de formatie. Eind december 2023 is met de gemeente afgesproken dat het sluitend krijgen van de meerjarenbegroting van de Wijkteams (vanaf het begrotingsjaar 2025) wordt betrokken bij de besluitvorming over de Perspectiefnota, die in juni 2024 door de gemeenteraad wordt behandeld.

Opbrengsten
Structureel €18.952.000
Eenmalige extra bijdrage gemeente €337.500
Projecten - bijdrage overhead €240.000
Automatisering ivm ontvlechting Connectie €1.038.600
Uitbreiding taken administratie; OSD €586.500
Rente €20.000
Totale opbrengst €21.174.600

Kosten
Salarissen -€12.143.000
Werkgeverslasten, IKB en loopbaanbudget -€5.904.000
Inhuur derden -€20.600
Overige personeelskosten -€665.800
Overige kosten -€488.400
kosten huisvesting -€522.300
Kosten afschrijving -€12.200
Kosten automatisering ivm IT in eigen beheer -€1.038.600
Kosten uitbreiding taken administratie -€586.500
Totale kosten -€21.381.400

Dotatie uit bestemmingsreserve €206.800
Resultaat €0

Risico’s en onzekerheden
Wijkteams Arnhem werkt in opdracht van de Gemeente Arnhem aan de uitvoeringstaken op grond van Jeugdwet, WMO en Wet Gemeentelijke Schuldverlening. Wijkteams heeft geen andere opdrachtgevers en is volledig financieel afhankelijk van de bijdrage van de Gemeente Arnhem. Gemeente Arnhem baseert de indexatie op de NZA-prijsindexcijfers en op een verhouding personeel 75% en materieel 25%. De verhouding bij Wijkteams is personeel 93% en materieel 7%. We houden in de begroting 2024 rekening met de volgende financiële risico’s en onzekerheden:

– De incidentele bijdrage van de gemeente voor de dekking van de begroting 2024 is onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad. Dit weten we op 12 juni 2024.
– We hebben de marge op projecten, die is bedoeld voor het opvangen van IT kosten, huisvesting en overige ondersteuning, als structurele dekkingsbijdrage in de begroting opgenomen . Dat zet druk op reguliere formatie en bedrijfsvoeringsbudgetten. Deze druk wordt versterkt door het risico van doorlopende kosten bij vroegtijdig beëindigen van projecten.
– Voor het sluitend krijgen van de (meerjaren-) begroting 2025 is tijdige besluitvorming nodig in aanloop naar de Perspectiefnota die in juni 2024 voor ligt bij de gemeenteraad.
– Het huidige verzuimpercentage (>8%) verhoogt de werkdruk van collega’s om onze opdracht goed te blijven vervullen. We zetten actief in op verlaging van het percentage. Tegelijkertijd houden we er rekening mee dat formatieve knelpunten moeten worden opgevangen, waarvoor de reserve ziektevervanging is bedoeld.

Het verder uitwerken en inbedden van het risicomanagement binnen de organisatie is op dit moment onderhanden. Het managementteam van Wijkteams bespreekt periodiek de financiële en andere (strategische- en bedrijfsvoerings-) risico’s, waarbij de kans op voorkomen en de impact van deze risico’s en de daarop te treffen beheersingsmaatregelen worden besproken. Hiervoor wordt een matrix gehanteerd waarin risico-inschatting (kans x impact), risicobereidheid en beheersingsmaatregelen staan opgenomen. Deze matrix is op dit moment nog niet in de presentatie van de risico’s in de Q-rapportages en het jaarverslag verwerkt. Dat zal in 2024 verder worden uitgewerkt. Vanaf 2024 zal hierover per kwartaal via de Q-rapportages worden gerapporteerd aan de Raad van Toezicht.

Zorgbudget
Het budget voor de zorgkosten staat bij de gemeente Arnhem. De door coaches ingezette toewijzingen, worden betaald uit dit budget. De coaches zijn niet de enigen die toewijzingen voor aanbieders inzetten, dit kan in het geval van Jeugdwet ook door huisartsen en geautoriseerde verwijzers gebeuren. De ontwikkelingen in de uitgaven van het zorgbudget zijn als volgt:

Lees ook een van de andere hoofdstukken