Hoog contrast Dyslexie lettertype A A A
Zoeken

Medezeggenschap, vertrouwenspersoon en adviesraad

Medezeggenschap, Vertrouwenspersoon en Adviesraad

Ook dit jaar faciliteerden we de inspraak van medewerkers en toegang tot een onafhankelijk vertrouwenspersoon. Ook informeerden we de Adviesraad van de Gemeente Arnhem.

Raad van Medezeggenschap

Bij de start van de Stichting kozen we ervoor om geen klassieke Ondernemingsraad (OR) in te richten. De medezeggenschap vond direct plaats in de teams, tussen de coaches en de teamleider-bestuurders. Daarnaast was elk team vertegenwoordigd in de Raad van Medezeggenschap (RvM).

Al voor de doorontwikkeling kregen medewerkers de behoefte om de inhoudelijke medezeggenschap meer centraal te organiseren. Tijdens de doorontwikkeling bleek ook dat de oude vorm van medezeggenschap in de nieuwe organisatiestructuur niet meer goed tot zijn recht komt, doordat er geen teamleider-bestuurders meer zijn. Er is gezamenlijk gekozen voor een Ondernemingsraad.
In juni 2023 wordt er daarom een OR verkiezing georganiseerd, waarna de OR geïnstalleerd wordt en zij het reglement en de samenwerkingsovereenkomst zullen vaststellen.


Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersonen hebben in 2022 drie meldingen van medewerkers ontvangen. Deze meldingen hadden betrekking op een verstoorde arbeidsverhouding met en zonder ongewenste omgangsvormen. Na 1 tot 2 adviesgesprekken met de vertrouwenspersoon hebben de melders uiteindelijk zelf gekozen voor een passende oplossing. Er zijn in 2022 geen verzoeken ontvangen voor het melden of een vermoeden van een misstand of integriteitsschending (‘Klokkenluidersregeling’)

In de Risico-inventarisatie-en evaluatie (RIE) komt dit onderwerp aan de orde onder psychosociale arbeidsbelasting. De RIE is recent getoetst. De vertrouwenspersoon gaf hier ook input op. Op basis van deze toetsing stellen we in 2023 een plan van aanpak op. De aanbevelingen met betrekking tot het beleid ongewenste omgangsvormen en integriteit, vertalen we ook naar dit plan van aanpak.


Adviesraad

Wijkteams Arnhem informeert regelmatig de Adviesraad Jeugd en WMO van de gemeente Arnhem, zodat zij hun adviserende taak adequaat kunnen uitvoeren. De nieuwe directeur-bestuurder van Wijkteams Arnhem overlegde twee keer met de Adviesraad Jeugd en WMO. Daarnaast is de Adviesraad is betrokken geweest bij de inwonersparticipatie tussen Wijkteams Arnhem en inwoners. Hierbij evalueerden we de dienstverlening.

Lees ook een van de andere hoofdstukken