Hoog contrast Dyslexie lettertype A A A
Zoeken

Bestuur en toezicht

Bestuur en toezicht

Bestuur

In 2022 is de eerder ingezette doorontwikkeling verder uitgewerkt en zijn we gestart met de uitrol en implementatie. Naast de directeur-bestuurder is een managementteam gevormd en zijn er teamleiders voor alle teams aangesteld. Ook zijn de gedragsdeskundigen opnieuw gepositioneerd. Deze veranderingen vroegen om doorzettingsvermogen, omgaan met onzekerheden en soms los laten van vertrouwde patronen en werkwijzen.

Met onze opdrachtgever is gezocht naar hernieuwde samenwerkingsvormen en deze zijn met elkaar uitgewerkt en vastgelegd in kwartaal 4. Het werkproces ‘nieuwe initiatieven’ helpt ons bijvoorbeeld om in samenspraak met de gemeente Arnhem op bestuurlijk niveau nieuwe werkzaamheden af te zetten tegen een zuivere en heldere rol van de Wijkteams Arnhem.
Het werkproces zorgkosten in kwartaal 3 zorgt voor een aanscherping van de analyse van de zorgkostenontwikkeling en helpt om gestructureerd aan dit vraagstuk te werken en incidentele vragen te verminderen.

Als lerende organisatie hebben we de focus op continu verbeteren om de kwaliteit van werken te waarborgen en te vergroten. In 2023 werken we met elkaar aan het verder bestendigen van de doorontwikkeling en blijven we ons richten op ons belangrijkste doel: er te zijn voor de inwoners van Arnhem vanuit onze kernwaarden dichtbij, duidelijk en transparant, eenvoudig en samenhangend en kostenbewust.


Raad van toezicht

De raad van toezicht werkt vanuit de visie van de Stichting: ‘doen wat nodig is voor de inwoners’. De wijze waarop dit gebeurt is gebaseerd op de statuten, reglementen en governance code van Sociaal werk Nederland.

Samenstelling in 2022
De raad van toezicht bestond in 2022 uit de volgende leden:

 • Christian van den Berg, voorzitter en lid van de werkgeverscommissie
 • Sandra Timmer, lid van de financiële commissie
 • Piet Wanrooij, lid van de werkgeverscommissie
 • Rogier den Uyl, lid van de financiële commissie en de kwaliteitscommissie

Sandra Timmer heeft per 1 juli haar taak neergelegd en de raad is met drie personen voortgezet. Inmiddels is er een wervingsprocedure gestart om het aantal leden in 2023 aan te vullen naar vijf. Het huidige rooster voor aan- en aftreden is als volgt:

Naam Aan- en aftreden Termijn
Christian van den Berg (VZ) 1 oktober 2020

1 oktober 2023

Eerste termijn
Piet Wanrooij

 

2 juli 2020

2 juli 2023

Eerste termijn
Rogier den Uyl 1 januari 2021

1 januari 2024

Eerste termijn

Piet Wanrooij heeft aangegeven geen tweede termijn te ambiëren en per 2 juli af te treden. De daarmee ontstane vacature wordt meegenomen in de wervingsronde die momenteel loopt.

Activiteiten in 2022
Het was een enerverend jaar voor de Wijkteams Arnhem door de implementatie van de doorontwikkeling. De focus van de raad van toezicht lag in 2022 op het volgen, meedenken en waar nodig besluiten nemen in het proces van de organisatie-doorontwikkeling.
De raad van toezicht heeft zes maal vergaderd. Daarnaast zijn de financiële-, werkgevers-, en kwaliteitscommissies bijeen gekomen. Ook zijn er werkbezoeken geweest en is er een evaluatiebijeenkomst gehouden met de directeur-bestuurder en het managementteam. Onderwerpen die in 2022 aan de orde zijn geweest zijn onder meer:

 • Jaarverslag en jaarrekening
  De raad van toezicht heeft, op basis van positief advies van de accountant, goedkeuring gegeven aan het jaarverslag en de jaarrekening.
 • Thema’s
  De doorontwikkeling is veelvuldig aan de orde geweest en de raad heeft de adviesaanvraag voor aanpassingen in primair proces en ondersteuningsstructuur vastgesteld. In de overgangsfase van 9 teamleider-bestuurders naar 1 directeur-bestuurder is het wijzigingsbesluit genomen hen te benoemen tot managers a.i..
 • Financiële audits
  De financiële auditcommissie adviseert de raad van toezicht over financiële zaken. Deze commissie vergaderde in 2022 viermaal. Naast aandacht voor de jaarrekening en begroting zijn de kwartaalrapportages doorgenomen.
 • Kwaliteitscommissie
  Vanuit de reguliere vergaderingen gaf de kwaliteitscommissie met name aandacht aan de doorontwikkeling van de organisatie. Specifieke aandacht ging uit naar de impact voor medewerkers en de voortgang van de pilots WMO en Jeugd (zelf begeleiden).
 • Jaarplan en begroting
  Het jaarplan en de begroting zijn in januari vastgesteld.
 • Raad voor medezeggenschap
  Tweemaal heeft een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht met de Raad van medezeggenschap gesproken over de interne en externe ontwikkelingen van de organisatie.
 • Beoordeling directeur-bestuurder
  Tijdens de eerste vergadering van 2022 heeft de raad de huidige directeur-bestuurder benoemd. Na de zomer is er een evaluatie geweest, waarbij de oordelen van diverse intern en extern betrokkenen zijn meegenomen. Dit leverde een positieve beoordeling op. Eind december heeft de raad van toezicht besloten de tijdelijke overeenkomst van de directeur-bestuurder om te zetten naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Verbinding met de organisatie
  In oktober is de raad van toezicht ‘op safari door de wijken’ gegaan. Zij bezocht twee Arnhemse wijken en ging in gesprek met coaches over hun werk. In 2023 plant de raad reguliere vergaderingen op locatie van een wijkteam, zodat uitwisseling en gesprek kan plaatsvinden.
 • Evaluatie
  Onder externe begeleiding is tijdens een heidag de visie op toezicht van de raad van toezicht besproken. In aanwezigheid van de directeur-bestuurder en het managementteam is gesproken over wat de organisatie en directeur-bestuurder nodig hebben in een nieuwe raad van toezicht. De uitkomsten van deze evaluatie zijn meegenomen in de profielen voor de nieuwe RvT leden. Ook in 2023 zal in de nieuw samenstelling aandacht worden gegeven aan de werkwijze en toegevoegde waarde van de raad van toezicht.

Lees ook een van de andere hoofdstukken