Hoog contrast Dyslexie lettertype A A A
Zoeken

Pilots en projecten


Centrale Toegang Huishoudelijke ondersteuning
Bij alle gemeentes in Nederland zien we dat de vraag naar huishoudelijke ondersteuning toeneemt. Door dubbele vergrijzing en de beweging dat mensen langer thuis blijven wonen. Helaas lukt het niet om het aanbod goed op de vraag af te stemmen. Hierdoor is een groot te kort aan huishoudelijke hulpen. In november 2022 zijn de wijkteams namens de gemeente Arnhem als pilot gestart met de Centrale Toegang Huishoudelijke ondersteuning. In 2023 is de pilot meermaals verlengd. Het in kaart brengen van de grote vraag naar huishoudelijke ondersteuning in Arnhem heeft er toe geleid dat Arnhem beter zicht heeft op de vraag. De pilot loopt in ieder geval nog tot en met juni 2024.

Immerloo Schuldenvrij
Vanuit het Nationaal Programma Arnhem-Oost start de gemeente Arnhem het project ‘Immerloo Schuldenvrij’. Aan de hand van een opkoopfonds worden schulden van circa 50 huishoudens in Immerloo II in één keer kwijtgescholden. Er ontstaat hiermee rust en ruimte bij inwoners om onder begeleiding een perspectiefrijke toekomst op te bouwen. De eerste huishoudens worden vanaf februari, op basis van data over betalingsachterstanden, benaderd voor deelname. Wij participeren de komende twee jaar in het project Immerloo Schuldenvrij. Dat doen we met onze Doorbraakcoaches en de aanpak van Mobility Mentoring.

Doorbraakmethode
In 2022 is het werken met de Doorbraakmethode onderdeel geworden van ons reguliere werk. We zijn gestart met ondersteuning van het Instituut voor Publieke Waarden (IPW). In juni 2023 was de overdracht van de kennis en ervaring van het IPW afgerond. Vanuit de Doorbraakmethode hebben we in 2023 41 casussen ondersteund.

KOT
Gedupeerde inwoners van de kinderopvangtoeslagen kunnen bij 4 coaches terecht. Inwoners konden zich tot het eind van 2023 laten registreren als gedupeerde. Eerder verliep de aanmelding voor inwoners via Rijnstad, dit is nu bij de Wijkteams ondergebracht. Er komen steeds nieuwe regelingen voor inwoners bij. In 2024 wordt er verder geïnvesteerd in de samenwerking met 2 ervaringsdeskundigen en het Lokaal Expertiseteam (LET), samengesteld uit medewerkers van AMsupport en Presikhaaf University.

PIT
Het Preventief Interventieteam biedt vroegtijdige hulp aan kinderen die vast dreigen te lopen in hun sociale ontwikkeling. Het PIT bestond in 2023 uit 3 coaches. Door de betrokkenheid van PIT bij het landelijk programma Arnhem Oost, kan het team met 2 coaches worden uitgebreid. Bestond in 2023 uit 3 medewerkers.

VIOS
Op steeds meer scholen worden kernteams voor Veilig In en Om Scholen (VIOS) gevormd. Hier komen school, jongerenwerk, wijkagent, leerplicht en sociaal wijkteam samen om signalen en beelden over jongeren te bespreken. Zij zoeken gezamenlijk naar de verbinding tussen scholen, de straat en de thuissituaties. Jongeren die bepaald onwenselijk gedrag laten zien worden vanuit het VIOS ondersteund om te kijken of zij bewogen kunnen worden om maatschappelijk verantwoordelijke keuzes te kunnen maken. Meerwaarde is er ook voor jongeren die wel in Arnhem naar school gaan, maar niet in Arnhem wonen. Stadsteam Onderwijs trekt dan gezamenlijk met het lokale team op.

MM
De aanpak Mobility Mentoring wordt niet meer landelijk ondersteund. Toch zien we bij de Wijkteams de meerwaarde van deze aanpak. Daarom zoeken we naar een manier hoe we gezinnen nog steeds met een zelfde type methodiek kunnen ondersteunen. Ook in het kader van Immerloo Schulden vrij.

VAV
Door deze intensieve vorm van ondersteuning maken gezinnen waarbij (on)veiligheid speelt sneller stappen om zelfstandig zaken oppakken. Een medewerker is bij maximaal 5 tot 7 gezinnen betrokken en heeft nog meer dan reguliere coaches geen 9 tot 5 mentaliteit. Hierdoor hebben ze een grote mate van bereikbaarheid en betrokkenheid bij een gezin. 5 Medewerkers werken vanuit hun moederorganisatie samen in het VAV team. Steeds meer gemeentes zijn geïnteresseerd in de mede door de wijkteams, ontwikkelde werkwijze. In de toekomsttuinen wordt ook over VAV gesproken. In 2023 is VAV als pilot gestart door het succes zijn we als wijkteams nu aan het onderzoeken hoe VAV structureel ingericht kan worden.

Lees ook een van de andere hoofdstukken