Beeldmerk Wijkteams Arnhem

Organisatie

Bestuur en toezicht

Bestuur

Wijkteams Arnhem is een stichting met een negenkoppig bestuur en een Raad van Toezicht met vijf leden. Het bestuur bestaat uit acht teamleider-bestuurders die ieder aan een wijk verbonden zijn en één zakelijk medebestuurder. Binnen het bestuur wordt een voorzitter gekozen die periodiek wisselt. De voorzitter vormt samen met de zakelijk medebestuurder het dagelijks bestuur (DB). Het DB verzorgt de reguliere afstemming met de opdrachtgever en met de Raad van Toezicht. Het DB is betrokken bij de inhoudelijke hoofdportefeuilles en wordt door de andere bestuurders actief op de hoogte gehouden van belangrijke ontwikkelingen. In het afgelopen jaar heeft het DB driewekelijks overleg gevoerd met de opdrachtgever. Hierbij zijn belangrijke ontwikkelingen in het licht van de opdracht besproken en afgestemd.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden.

Onderstaand overzicht geeft weer wie er in 2020 aan- of afgetreden zijn.

Naam Functie RvT Beroep Nevenfuncties Rooster van aftreden
Hanny Jansen Voorzitter
AF: werkgeverschap
Toezichthouder
Eigenaar Organiseren in Eenvoud
Lid RvT Sa-NET Doetinchem Per 1-11-2020 aftredend
Berthe de Jong Algemeen lid
AF: werkgeverschap
Zelfstandig gevestigd Interim bestuur/manager Lid RvC RAV Kennemerland
Vz RvC Witte Kruis BV
Vice VZ RvC Rabobank Rijk van Nijmegen
Vz Diakonie PKN Elst
Per 1-7-2020 aftredend
Winfred Ortse Algemeen lid
AF: Financiën
Holdingdirecteur Uchronia Beheer BV Lid RvT Stichting goede doelen JCI Ede Per 1-10-2020 aftredend
Sandra Timmer Algemeen lid
AF: Financiën
Partner MESA family business consultants N.v.t. Tweede termijn tot 1-2-2023, niet herbenoembaar
Nelly Galama Algemeen lid
AF: Kwaliteit en veiligheid, werkgeverschap
Zelfstandig ondernemer Galama organisatie ONTwikkeling voor management en coaching in de zorg N.v.t. Tweede termijn tot 1-7-2022, niet herbenoembaar
Christian van den Berg Voorzitter
AF: werkgeverschap
Organisatieadviseur en interim manager Lid RvT CODA Apeldoorn
Maker podcast Leiderschap en Organisatie ontwikkeling
Lid per 1-10-2020, aftredend 1-10-2023. Nog 1x herbenoembaar
Piet Wanrooij Algemeen lid op voordracht RvM
AF: werkgeverschap
Gemeentesecretaris / algemeen directeur gemeente Elburg Vz Rekenkamer gemeente Borger-Odoorn.
Lid Raad van Advies Sociale Werkvoorziening TIEM Zwolle
Lid per 2-7-2020, aftredend 2-7-2023. Nog 1x herbenoembaar

Per 1 januari 2021 treedt Rogier den Uyl aan als lid RvT, waarmee de RvT weer voltallig is.

Op 9 november 2016 werd Stichting Sociale Wijkteams Arnhem opgericht. Bij de oprichting is in de governance voorzien met een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is het adviserend en controlerend orgaan van de stichting. Het jaar 2020 was een dynamisch en bijzonder jaar voor zowel de Raad als de stichting. Vanaf maart tot het einde van het jaar is het werken in de wijk en in de organisatie gekleurd door Covid-19 in onze samenleving. Samen steeds opereren vanuit de bedoeling ‘Doen wat nodig is’, vraagt zowel een open als ook een constructief kritische houding. Het is goed te merken dat deze bedoeling voor zowel bestuur als Raad steeds leidend is voor de wijze waarop wij de onderwerpen bespreken. Dit jaar is er veel aandacht geweest voor het vervolg op het ontwikkelproces dat in 2019 is ingezet. Het betreft zowel een herijking van de besturing als versterking van de uniformiteit in de uitvoering.

Samenstelling Raad van Toezicht

Bovenaan dit verslag vindt u een overzicht van de leden, hun functie, het rooster van aan- en aftreden, beroepsgegevens en nevenfuncties. De Raad van Toezicht is zo samengesteld dat ieder lid met zijn of haar achtergrond onafhankelijk, objectief en kritisch kan functioneren in de Raad. De portefeuilles werkgeverschap, financiën en kwaliteit zijn verdeeld over de vijf leden, wat niet betekent dat ieder een integrale verantwoordelijkheid heeft.

Rooster van aftreden

De leden treden af volgens het rooster van aan- en aftreden. Dit jaar is het einde van de (eerste) termijn van alle leden. Om die reden is het aftreedschema opnieuw bekeken en zijn de mogelijkheden van variatie in (her)benoemingen onderzocht. Door hierin een dakpansgewijze verschuiving aan te brengen is de continuïteit van kennis en competenties geborgd.

De samenstelling van de Raad is dit jaar gewijzigd. Zowel de voorzitter als twee leden hebben de Raad verlaten na hun eerste termijn. Drie nieuwe leden zijn aangetreden; het derde lid per 1 januari 2021.

Bezoldiging

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vaste vergoeding van € 3.500,- per lid per jaar (de voorzitter ontvangt € 4.500,- per jaar). Dit bedrag is afgestemd op hetgeen gebruikelijk is in de sector. De vergoedingsregeling is vastgelegd in het document ‘Vergoeding RvT’.

Taak en werkwijze

De Raad van Toezicht werkt samen met het bestuur vanuit de visie ‘doen wat nodig is’. De uitvoering van de taak en de wijze waarop de Raad dit doet, is gebaseerd op de statuten en de governancecode.

Dit jaar heeft de Raad zes keer regulier vergaderd, waarvan drie keer via conference call of digitaal in verband met corona. Ook aan de jaarlijkse heidag samen met het bestuur is door corona een alternatieve invulling gegeven. In vier subgroepen is online een aantal dilemma’s besproken die door het bestuur zijn aangereikt. Dit heeft input gegeven voor de verdere ontwikkeling van de organisatie. In het jaar 2020 is aandacht uitgegaan naar het verder concretiseren van ‘doen wat nodig is’, het vergroten van de slagvaardigheid en de aanscherping van het bestuursmodel. Hiermee is een verdere professionalisering van de organisatie ingezet.

Vanuit haar toezichthoudende rol heeft de Raad als sparringpartner en adviseur gesproken over:

 • Opstellen van een nieuwe dienstverleningsovereenkomst/opdracht vanuit de gemeente;
 • Vigerende bestuursmodel;
 • Pilot begeleiding jeugd;
 • Uniformiteit van werkwijzen door de implementatie van het Handboek wijkcoaches;
 • Arbeidsmarktbeleid;
 • Governance op kwaliteit.

De Raad van Toezicht heeft goedkeuring verleend met betrekking tot:

 • Jaarverslag 2019;
 • Jaarrekening en accountantsverslag 2019;
 • Aangepaste procuratieregeling;
 • Jaarplan wijkteams 2020;
 • Begroting 2021.

De Raad van Toezicht heeft in haar rol als werkgever de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • Jaargesprekken met alle teamleider-bestuurders;
 • Begeleiding en afscheid van één bestuurder naar een andere organisatie.

In het jaargesprek met de Raad voor Medezeggenschap heeft een afvaardiging van de Raad van Toezicht gesproken over onder meer:

 • Communicatie tussen de verschillende geledingen van de stichting;
 • Gezond werkklimaat voor wijkcoaches in tijden van corona;
 • Implicaties van de nieuwe opdracht en DVO.

Het jaarlijks overleg tussen RvM en RvT wordt wederzijds als zinvol en prettig ervaren.

Evaluatie

Dit jaar heeft de evaluatie binnen de eigen Raad plaatsgevonden, nadat in 2019 met externe begeleiding is geëvalueerd. Aan de hand van de aanbevelingen en acties die eind 2019 zijn genoemd, hebben de leden individueel een aantal vragen beantwoord. Met name waar het gaat om de punten ter behoud en ter verbetering. Hieruit komt naar voren dat een aantal verbeterpunten in 2020 goed is uitgewerkt, zoals de invulling van het vooroverleg RvT en het borgen van kwaliteit in de Raad met het oprichten van een Kwaliteitscommissie. Hierin participeren twee bestuurders en twee leden van de RvT. De wisseling van leden die halverwege het jaar is ingezet, maakt dat een aantal actiepunten onvoldoende is opgepakt en nog altijd relevant is. Deze worden in 2021 in gang gezet en uitgevoerd. Voorts is vastgesteld dat een tussentijds evaluatiemoment in juni 2021 helpt om te beoordelen waar we staan als RvT ten aanzien van de actiepunten. Dit maakt eventueel bijsturen mogelijk. In november of december 2021 wordt een zelfevaluatie onder externe begeleiding gepland.

Het samenspel tussen de RvT-leden komt het beste tot uiting als we elkaars sterktes benutten en als team functioneren en groeien. Om dit verder te stimuleren zijn de competenties in kaart gebracht en lacunes gesignaleerd. Met dit profiel voor RvT-leden is het mogelijk om - afhankelijk van de fase van de organisatie - accenten te verleggen en de werving van nieuwe leden hierop aan te laten sluiten. Op deze manier bewaken wij de kwaliteit van de RvT in de toekomst.

Afsluitend

2020 is een bijzonder en wederom dynamisch jaar geweest. We zien ontwikkeling in de professionele groei van de organisatie en de samenwerking tussen het bestuur en de Raad van Toezicht. Hierbij spreken wij onze dank uit aan alle medewerkers en teamleider-bestuurders van de stichting die zich onvermoeibaar en met passie inzetten om te doen wat nodig is. Om op deze wijze er echt te zijn voor alle Arnhemmers die dit nodig hebben. We kijken dan ook met vertrouwen naar wat 2021 de stichting gaat brengen.